İLKOKUL 1. SINIFA BAŞLANILAN DÖNEMDEKİ BİLİŞSEL HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYİNİN EĞİTİM HAYATINA YANSIMALARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 500-512
Year-Number: 2021-51

Abstract

Bu araştırmanın amacı okula başlama dönemindeki bilişsel hazırbulunuşluğun eğitim hayatına yansımalarını incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen Bitlis il merkezinden iki, ilçe merkezinden bir öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin NVİVO ll.0 programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Kod, kategori ve temalar oluşturularak araştırma sorunlarına yanıt aranmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında okula başlamak için öğrenme yetilerinin yanında ön öğrenmelerinde etkili olduğu görülmüştür. Öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluklarının eksik olmasının belirgin farklılıklar oluşmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıkların eğitim hayatına etki ve akademik başarı, özgüven, girişimcilik gibi alanlarda sorunlara yol açtığı ortaya koyulmuştur. Farklı yaş grubundaki çocukların aynı eğitim-öğretim ortamını paylaşmaları çocukların sosyal gelişimini olumsuz etkilediği, akran baskısına, öz saygı kaybına ve okula karşı negatif tutuma neden olduğu ortaya koyulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the reflection of the cognitive readines of the school starting to the period of education life. In research phenomenology one of the metods of qualitative research has been used. In this study we studied a teacher from the district center and two from Bitlis city center. As a data collectioon tool in research, structured interview form was used it was made using NVİVO 11.0 program of the data obtained contant analysis. In this research problems were sought by creating codes, categories and themes. It has been observed that it is affective in pre-learning as well as learning abilities to start school in the light of the results of the study. It was found that students lack of cognitive readines has been caused significant differences. It has been demonstrated to cause problems the impact of these differences on education life and academic success, self confidence, entrepreneurship and so forth. Sharing the same place to the children of different age groups is affecting the social development of children negatively like loasing of self-esteem and negative attitude towards school, pear bullying and so forth.

Keywords