ALEVİLİK İNANCININ SENKRETİK YAPISININ ALEVİ TOPLULUKLARDAKİ KADIN VE MÜZİK İLİŞKİSİNE ETKİLERİ: TUNCELİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 82-111
Year-Number: 2021-51

Abstract

Bu araştırmada, Alevilik inancına senkretik özelliklerini kazandıran kadın ve müzik figürlerinin, Alevi topluluklardaki kadın ve müzik ilişkisi üzerinde her hangi bir role sahip olup olmadığı, nüfusunun büyük bir kısmı Alevi inancına mensup bireylerden oluşan Tunceli örneklemi üzerinden incelenmektedir. Survey desenine sahip bu araştırma, nitel-nicel yaklaşımlı karma araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İncelenen veriler, katılımcı gözlem, derinlemesine görüşme, literatür taraması, doküman analiz ve survey anket tekniklerinden faydalanılarak bir araya getirilmiştir. Araştırmanın nitel verilerini, Tunceli’de katılımcı gözlem gerçekleştirdiğimiz bazı Cem ritüellerine ait dokümanların yanı sıra, bölgede yaşayan Alevi Dedeleri ile şehirde atölyesi bulunan kadın bağlama yapım ustası ve özel müzik kurs merkezi öğretmeniyle gerçekleştirildiğimiz derinlemesine görüşmelere ait dokümanlar oluşturmaktadır. Ayrıca tesadüfi örneklem kullanarak sahadan rasgele seçilmiş olan 75 kadın katılımcıya, 5’li Likert ölçme tipine göre yapılandırıldığımız, 20 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket verileri, SSPS 21 kullanılarak frekans ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, Tunceli’de Alevilik inancının senkretik yapısının kadın ve müzik ilişkisi üzerinde günümüzdeki kentleşme-modernleşme gibi faktörlere rağmen etkisini tam anlamıyla yitirmediği, özellikle kadınların çaldıkları enstrümanın türüne yansıdığı tespit edilmiştir. Ayrıca görüşmeci ve katılımcıların büyük bir kısmı Alevilik inancının, Tunceli’de kadınların müzikle kurdukları ilişki üzerinde etkili bir tasarım biçimi yarattığını belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

In this research, women and music figures’s who give the Alevi faith of syncretic charactersitics, Whether it has any role in the retaionship between women abd music in Alevi communities, It is analyzed through the Tunceli sample consisting of individuals belonging to the Alevi faith a large part of its popülation. This research with a survey design, It was carried out using the qualitative-quantitative approach mixed research metod. The analyzed data, paticipant observation, in-depth interview, litarature review, document analysis and are benifct from survey tecniques were brought together. Qualitative data of the research, as well as some documents own the Cem ritüals of we realize participant observation in Tunceli, constitute documents own  in-depth interviews to we realize with  the private music course center teacher and a woman bağlama luthier of worksshop in the city wiht Alevi Ancestros living in the region. Also, 75 women paticipants who were randlomly selected from the filed usunig a random sample, was applied a questionnaire consisting of 20 questions we are structured according to 5 Likert measurement type. Survey data were frequency measured by using SPSS 21. As a result of the research, syncretic structure of Alevism belief in Tunceli despite today’s factors such as urbanization-modernization It doesn’t completely lose its influence on the relationship between womwn and music, particularly was determined reflected in the type of instrument women play. Also, most of the interviewees and participants, Alevism belief stated created an effective desing style on the relationship between women and music in Tunceli.

Keywords