İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 260-270
Year-Number: 2021-51

Abstract

Araştırmanın amacı, özel sektörde çalışan bireylerin işten ayrılma niyeti ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinde bulunan ve özel sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette çalışan ve amaçlı örneklemi yöntemi ile seçilen 213 erkek ve 127 kadın olmak üzere toplamda 340 kişi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamı aracı olarak, kişisel bilgi formuna ek olarak, Çalışmada Cammann ve ark., (1983) tarafından geliştirilen, Mimaroğlu (2008) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği” ile Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen, Doğan ve Çötok (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise, bağımsız t-testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularında, işten ayrılma niyeti ölçeği ile Oxford mutluluk ölçeği arasındaki negatif yönde ve orta düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bireylerin işten ayrılma niyetleri ile mutluluk düzeylerinin sosyo-demografik özelliklere göre ise farklılık gösterdiği, bireylerin işten ayrılma niyetleri arttıkça mutlulukları düzeyleri azalmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the relationship between the intention to quit and happiness levels of individuals working in the private sector. The sample of the study consisted of a total of 340 people, 213 men and 127 women, selected by purposeful sampling method, working in a private company operating in the private sector in Istanbul. As a data collection tool in the study, in addition to the personal information form, the "Intention to Quit Scale" developed by Cammann et al. (1983) and adapted to Turkish by Mimaroğlu (2008), and the Doğan and Çötok (2011), "Oxford Happiness Scale Short Form" was used. In the analysis of the data, independent t-test, ANOVA and Pearson Correlation analysis were performed. In research findings, it was determined that there is a negative and moderate relationship between the intention to leave the job scale and the Oxford happiness scale. As a result, individuals 'intention to quit and their happiness levels differ according to socio-demographic characteristics, and as individuals' intention to quit work increase, their level of happiness decreases.

Keywords