GENÇ BİREYLERİN KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 125-134
Year-Number: 2021-51

Abstract

Araştırmanın amacı, genç bireylerin farklı değişkenlerine göre kariyer tutum düzeylerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 105 (%60,7) erkek, 68 (% 39,3) kadın olmak üzere toplam 173 öğrenci gönüllü katılım göstererek oluşturulmuştur. Araştırmada kişisel bilgi formunun yanı sıra Rottinghaus, Day ve Borgen (2005) tarafından geliştirilen, Kalafat (2012) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL)” kullanılmıştır. KARGEL 5’li likert tipi, 25 madde, 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Kolmogorov-Smirnov normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım göstermediğinin anlaşılmasından sonra analizler iki değişkenli veriler için Mann Whitney U testi, ikiden fazla değişkenler için ise Kruskall Wallis testi uygulanmıştır. Bireylerin cinsiyet, sınıf ve akademik not ortalamalarına göre KARGEL alt boyutları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak; genç bireylerin farklı değişkenlerine göre kariyer tutumlarının değiştiği, akademik başarının kariyer tutumu üzerinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the career attitude levels of young individuals according to different variables. The study group of the research was formed by voluntary participation of a total of 173 students, 105 (% 60,7) male and 68 (% 39,3) female, studying at the Department of Sports Management of Istanbul University-Cerrahpaşa Sports Sciences Faculty. In addition to the personal information form, the "Career Future Inventory (CFI)" developed by Rottinghaus, Day and Borgen (2005) and whose validity and reliability study was conducted by Kalafat (2012) were used in the study. CFI consists of 5-point likert type, 25 items, 3 sub-dimensions. As the result of the Kolmogorov-Smirnov normality test, it was understood that the data did not show normal distribution, the Mann-Whitney U test was used for the analysis of bivariate data, and the Kruskall Wallis test for more than two variables. Significant differences were found between CFI sub-dimensions according to the gender, class and academic grade point averages of the individuals. As a result; It was concluded that career attitudes of young individuals change according to different variables and academic success has an effect on career attitude.

Keywords