POPÜLER BİR KÜLTÜR ÖRNEĞİ OLARAK FUTBOL

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 452-461
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür, toplulukların bireysel ve toplu yaşamlarını açıklamada, düzenlemede ve örgütlemede kullandıkları inançlar ve adetlerin bütünü olarak tanımlanır. Kültür kavramı, zaman içerisindeki değişimlere paralel olarak, önce kitle kültürüne daha sonra da popüler kültüre zemin hazırlamıştır. Popüler kültür en net ve geçerli tanımıyla, halk tarafından benimsenen ve en çok sevilen anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, birçok popüler kültür öğesi karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; müzik, spor, moda vb. alanları kapsamaktadır. Tabi ki popüler kültür kavramının ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri medyadır. Medya dediğimiz unsur, kitle iletişim araçları olan televizyon, radyo, internet vb. araçlardır. Bu araçlar en kısa sürede kitleleri yayılabilme özelliğine sahiptir. Bu bağlamda ortaya çıkan popüler kültür kavramı, gerek toplumla ilişkisi gerekse de kendi başına yarattığı etki gücüyle birçok farklı yaklaşımı ve çalışmayı da beraberinde getirmiştir. Popüler kültürle birlikte dönüşüm ve değişim içerisine giren bir başka kavram da "oyun" kavramıdır. Oyun, tarihçilerin yaptığı araştırmalara göre; kültür kadar eski olduğu bilinen bir olgudur. En genel tanımıyla oyun; eğlenceyi, ciddiyetten uzaklaşmayı, keyifli vakit geçirmeyi aklımıza getiren sosyal hayatın önemli unsurlarından biri olarak tanımlanmaktadır. Oyuna bireyi iten, tanınma isteği, rahatlama ihtiyacı, yeni bir faaliyeti deneme arzusu ve sosyalleşme isteği gibi nedenlerdir. Oyun kavramı, gerek özellikleri gerek yaratıcılık gerektiren unsurları itibariyle zamanla spor ve müsabakaya dönüşmüş ve farklı şekillere bürünmüştür. Futbol da, bu oyunların en önemli ve en ilgi çekici olanıdır.Futbol, her şeyden evvel bir oyun olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalara göre, günümüz modern futbolundan önce top oyunların söz etmek gerekmektedir. Bu oyunlar, eski Çin, Maya, Aztek gibi çok eski uygarlıklara kadar dayanmaktadır ancak günümüzdeki anlamıyla futbol, 19. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi'nin de etkisiyle etki alanını genişletmiş, dünyaya yayılmış ve popülerleşmiştir. Yakın tarihimizle birlikte milyonları peşinden sürükleyen futbol, artık spor ve oyun kavramlarının önüne geçerek  endüstri haline gelmiş ve dünyanın her  yerinde tartışmasız yaygın bir hal almıştır.

Keywords

Abstract

The concept of culture, parallel to the changes over time, has laid the groundwork for mass culture and then popular culture. Popular culture, in its clearest and most valid definition, means adopted and loved by the public.  In this context, we come across many popular culture elements.Of course, one of the most important reasons for the emergence of the concept of popular culture is the media. The element we call media is the mass media such as television, radio, internet, etc. are tools. These tools have the ability to spread masses in the shortest time. The concept of popular culture, which emerged in this context, brought many different approaches and studies with its relationship with society and its own power of influence.Another concept that has entered into transformation and change with popular culture is the concept of "game".According to the researches of the historians; is a phenomenon known to be as old as culture.Game in its most general definition; It is defined as one of the important elements of social life that brings to mind fun, getting away from seriousness, and having a pleasant time. The reasons that push the individual to play are the desire to be known, the need to relax, the desire to try a new activity and the desire to socialize. The concept of game has transformed into sports and competition over time, in terms of both its features and elements that require creativity, and has taken on different forms.Football is also the most important and interesting of these games. Football has emerged as a game before anything else. According to researches, ball games should be mentioned before today's modern football. These games date back to ancient civilizations such as ancient China, Maya, and Aztecs, but football in its present sense emerged in England in the 19th century. With the effect of the Industrial Revolution, it expanded its area of ​​influence, spread to the world and became popular. With our recent history, football, which has dragged millions after it, has now become an industry by getting ahead of the concepts of sports and games, and has become indisputably common all over the world.

Keywords