YALIN YÖNETİMDE TOYOTA TARZI LİDERLİĞİN ETKİN ROLÜ

Author:

Number of pages: 286-303
Year-Number: 2021-51

Abstract

Günümüz işletmecilik anlayışının temeli yenilik, yenileşme, yeni şartlara uyum anlamına gelen innavasyon odaklı olmayı gerektirmektedir. Küreselleşme sürecinde ve global ekonomide günün koşullarında şirketler ayakta kalmak, ulusal ve uluslararası pazarda geniş bir pazar payına sahip olmak ve rekabet piyasasında başarılı olmak istiyorlarsa, kısa sürelerde değişebilen makro ve mikro çevre değişkenlerine uyum sağlayarak hareket etmek durumundadırlar. Üretim ve hizmet sektörlerindeki yenilikler; üretim teknolojileri, ulaşım-ulaştırma teknolojileri, iletişim teknolojileri, yapay zekâ teknolojileri, yalın organizasyon, yalın yönetim anlayışı gibi değişik perspektiflerde değerlendirilebilir. Yalınlık,  kelime olarak sadeliği ifade etmekle birlikte gereksiz ayrıntılardan uzak kalmak demektir. Yönetim, birlikte iş görülen çalışma ekibinin işin konusuna ve tamamlanma sürecine göre yönlendirilmesi anlamındadır. Yalın yönetimde; yönetimin fonksiyonları olarak ifade edilen, planlama,  örgütleme, yöneltme, koordinasyon, kontrol (denetim) noktalarında ve operasyonel işlem gerektiren üretim ya da hizmet süreçlerinde yarar sağlamayan ayrıca katma değer yaratmayan işlem süreçlerinin elenerek azaltılması bununla birlikte müşteri beklentilerinin en iyi düzeyde karşılanabilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada hedeflenen amaç; yalın yönetim yaklaşımının tüm üretim ve hizmet sektörlerinde uygulanabileceğinin ifade edilmesinin yanı sıra Toyota tarzı liderliğin yönetimde etkin rolü anlatılarak ortaya başarılı işletme yönetimlerinin çıkmasına katkı sağlamaktır.

Keywords

Abstract

The basis of today's business approach requires innovation, innovation, adaptation to new conditions. If companies want to survive in the globalization process and in the global economy in the conditions of the day, have a large market share in the national and international market and succeed in the competitive market, they have to act by adapting to macro and micro environmental variables that can change in short periods of time. Innovations in the manufacturing and service sectors; production technologies, transportation-transportation technologies, communication technologies, artificial intelligence technologies, lean organization, lean management approach can be evaluated in different perspectives. Simplicity refers to simplicity as a word, but it means staying away from unnecessary details. Management means that the working team that is working together is guided by the subject of the work and the process of completion. Lean management; It is aimed to achieve the best level of customer expectations by eliminating and reducing the process processes expressed as the functions of management, which do not benefit from planning, organizing, directing, coordination, control (audit) points and production or service processes that require operational processing, as well as without creating added value. The aim of this study is; in addition to lying that lean management approach can be applied in all production and service sectors, Toyota-style leadership's effective role in management is to contribute to the emergence of successful business management.

Keywords