KADIN ÇALIŞANLAR KAPSAMINDA DUYGUSAL ZEKA DÜZEYİ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ: İZMİR İLİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 234-259
Year-Number: 2021-51

Abstract

Günümüzün değişen piyasa koşullarında örgütsel verimliliğe katkı sağlayan dinamiklere sahip olmak kurumlar için kaçınılmaz bir unsur haline gelmiştir. Bu noktada ikamesi olmayan tek üretim faktörü olan liyakat sahibi insan kaynağının, sahip olduğu beceriler ve sergilediği davranışlar ayrıca dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada duygusal zeka düzeyinin, rol fazlası gönüllü davranışlar olarak da adlandırılan örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyeceği görüşünden hareket edilmiştir. Araştırmanın temel amacı, empati ve sosyal beceriler bakımından yüksek düzeyde başarılı olduklarını ifade edebileceğimiz, kadın çalışanların duygusal zeka düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu kapsamda, araştırmaya yönelik olarak hazırlanmış olan anket formu büyük ölçekli özel bir bankanın İzmir ilindeki şubelerinde çalışan 416 kadın çalışana yüz yüze ve email yoluyla Haziran 2019 – Ağustos 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, kadın çalışanlar için en önemli olarak algılanan faktörler, sırasıyla iletişim ve insan ilişkileri olarak belirlenmiş; katılımcıların boyutların önem sırasına verdikleri cevaplara bakıldığında ise iş ve insan ilişkileri ilk iki sırada yer almıştır. Kadın çalışanların cinsiyet temelli olarak sahip oldukları duygusal farkındalık, iletişim, insan ilişkileri ve empati gibi üstün yetenekleri bu araştırma ile de desteklenmiştir. Çalışmada ayrıca katılımcıların değişkenlerin tüm alt boyutlarını ileri düzeyde önemli olarak algıladıkları, faktörlere bakış açıları bakımından yöneticiler ile çalışanlar arasında algı farklılığı bulunmadığı, olay-duygu yönetimi, olay-ilişki, olay-sosyal boyut, olay-davranışsal boyut, duygu yönetimi-ilişki, stratejiklik-sosyal boyut, stratejiklik-davranışsal boyut, insan ilişkileri-davranışsal boyut, sosyal boyut-davranışsal boyut faktörleri arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilirken; iletişim-çözümsellik, duygu yaşam-davranışsal boyut, duygu yaşam-çözümsellik faktörleri arasında doğrusal ve istatistiksel açıdan önemli bir ilişkiye rastlanılamadığı ve değişkenler arasında kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğu  tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In today’s changing market conditions, having dynamics that contribute to organizational efficiency has become an inevitable element for institutions. At this point, the skill and behaviors of the human resource, which is the only production factor without substitutional attract attention. Therefore this study is based on the view that emotional intelligence level will affect organizational citizenship behavior, also known as over-role voluntary behavior. The main purpose of the study in to determine the relationship between emotional intelligence levels and organizational citizenship behaviors of female employees, who are assumed to be more successfull than men in terms of empathy and social skills. In this context, a questionnaire form prepared for the research was applied to 416 female employees working in the branches of a large-scale private bank in Izmir province in person and via email between June 2019 and August 2019. Asa result of the research, the factors perceived to be the most important for female employees were determined as communication and human relations, respectively; when looking at the answers given by teh participants to the order of importance of the dimensions, business and human relations took the first two places. The superior abilities of female employees such as emotional awareness, communication, human relations and empathy, based on gender, are also supoorted by this research. The study also found that the participants perceived all sub-dimensions of the variables as highly important, there was no difference in perception between managers and employees in terms of their perspective on factors event-emotion management, event-relationship, event-social-dimension, event-behavioral dimension, emotional management-relationship, strategicity-social-dimension, strategicity-behavioral dimension, human relations-behavioral dimension, while determining a positive relationship, between social dimension-behavioral dimension factors it was determined that there was no linear and statistically significant relationship between communication-analyticity, emotion life-behavioral dimension, emotion life-analytical facyots and the regression model established between variables was significant.

Keywords