ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ ALANLAR İLE MÜZİK TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 601-614
Year-Number: 2021-51

Abstract

Türkiye’de ortaöğretim öğrencileri mevzuata uygun olarak 11. sınıftan itibaren seçmeli ders seçimi olarak kişiliğine uygun, başarılı olduğu derslerin yer aldığı alan (sosyal bilimler, fen bilimleri, eşit ağırlık, yabancı dil) doğrultusunda eğitim alır.  Kişiliğin gelişmesinde etkili olan faktörler arasında müzik bilimi de gelmektedir. Bu çalışmada amaç ortaöğretim öğrencilerinin tercih ettikleri alanlar ile müzik türleri arasında bir ilişki olup olmadığını saptamaktır. Çalışmada genel tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı lise türlerinde 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan 614 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen görünüş geçerliği alan uzmanları tarafından saptanmış Kişisel Bilgi Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışma grubundan elde edilen veriler analiz edilerek frekans ve yüzde dağılımları yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin tercih ettikleri alanlar ile müzik türlerinin özellikleri arasında bir ilişki olduğu, dinledikleri müzik türünün ilgileri doğrultusunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In Turkey, secondary education students take elective courses after the 11th grade based on their personality and previous achievements (social sciences, natural sciences, mixed, foreign languages). Music is among the factors that affect personality development. The present study aims to determine whether there is a correlation between the preferred field and music genres of secondary education students. The study is conducted with the single screening model, a general screening method. The study group included 614 secondary school students attending 9th, 10th, 11th, and 12th grades in various types of high schools. In the study, Personal Information Form, developed by the author and face validity of which was confirmed by field experts, is used to collect the study data. The data collected from the study group are analyzed based on the frequencies and percentage distributions. The study findings demonstrated that there was a correlation between the preferred field and music genres of secondary education students and the music genre they listened to was associated with their interests.

Keywords