AMATÖR VE PROFOSYONEL SPORCULARIN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2021-51
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-12 14:16:09.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 19-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; amatör ve profesyonel sporcuların çoklu zekâ alanları arasındaki farkı araştırılmasıdır. Araştırma Bingöl, Elazığ, Siirt, Malatya, Batman, Malatya,  il merkezlerindeki amatör ve profesyonel spor yapan; 208’si erkek, 170’i kadın amatör ve profesyonel spor yapanlar kişilerden oluşmaktadır. Araştırmaya ilişkin mevcut bilgiler, literatür taranmasıyla sistematik bir şekilde verildikten sonra konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturuldu. İkinci olarak araştırmanın amacına ulaşmak için Saban (2001) tarafından geliştirilen “Çoklu Zekâ Alanları Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin çözüm ve yorumlanmasında; frekans, t testi, Pearson Momentler Çarpım Korelâsyonu, One Way Anova (tek yönlü varyans analizi) testi kullanılmış ve gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için tukey testi kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS programı kullanıldı. Bu çalışmanın sonucunda; amatör ve profesyonel spor yapanlar arasında araştırmaya katılan sporcuların yaş değişkeni ile çoklu zekâ kuramı alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Araştırmaya katılan sporcuların eğitim durumu değişkeni ile mantıksal / matematiksel ve doğa zekâ alt boyutlarında eğitim durumu ilköğretim olan öğrenciler ile eğitim durumu lise ve lisans olan sporcular arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir (p<.05). Araştırmaya katılan sporcuların spor branşı değişkeni ile sözel / dilsel, mantıksal / matematiksel, görsel / uzamsal ve içsel zekâ alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir (p<.05). Bu farklılıklar, sözel / dilsel ve görsel / uzamsal alt boyutlarında voleybol ve futbol branşında olanlar arasında; mantıksal / matematiksel alt boyutunda voleybol ve güreş branşında olanlar arasında ve içsel zeka alt boyutunda ise güreş branşında olanlar ise voleybol ve basketbol branşında olanlar arasında olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak amatör spor yapanların profesyonel spor yapanlara oranla çoklu zekâ alanları arasındaki ilişkinin düşük olması amatör spor yapanların olayı farklı açılardan değil de tek bir açıdan ele aldığı, çok yönlü düşünmediği, yeni çözüm yolları aramada, iletişim güçlerinde, bireylerin kendilerine güven sağlamada eksiklikler yasadığı söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

The purpose of this research; is to investigate the difference between amateur and professional athletes between multiple intelligence areas. The research group; Bingöl, Elazığ, Siirt, Malatya, Batman, Malatya, amateur and professional sports; It consists of 208 men, 170 women amateurs and professional sports people. First of all, the current information about the purpose of the research was systematically given by scanning the literature. Thus, a theoretical framework was created on the subject. Thus, a theoretical framework was created on the subject. Secondly, “Multiple Intelligence Areas Inventory” developed by Saban (2001) was used to reach the aim of the research. In the solution and interpretation of the data; frequency, t test, Pearson Moments Multiplication Correlation, One Way Anova (one way variance analysis) test were used and significance P <0.05 was used to determine the difference between groups. SPSS (Statistical package for social sciences) package program was used to evaluate the data and to find the calculated values. As a result of this study; No statistically significant difference was found between the age variable of the athletes participating in the study between the amateur and professional sports athletes and the sub-dimensions of multiple intelligence theory. It was observed that there was a statistically significant difference between the educational status variable of the athletes participating in the study and the educational status of primary education and the students whose educational status was primary education and the athletes whose education level was high school and undergraduate (p <.05).  A statistically significant difference was observed between the sports branch variable and verbal / linguistic, logical / mathematical, visual / spatial and internal intelligence sub-dimensions of the athletes participating in the study (p <.05).  These differences are among those in the volleyball and football branch in their verbal / linguistic and visual / spatial sub-dimensions; In the logical / mathematical sub-dimension, it was determined that it was among those in the volleyball and wrestling branch, and in the sub-dimension of internal intelligence, those in the wrestling branch were among those in the volleyball and basketball branch. As a result, we can say that the relationship between amateur sports people who do professional sports is low compared to those who do professional sports, that amateur sports do not deal with the event from a single angle, not from different angles, do not think multi-faceted, they have deficiencies in seeking new solutions, communication power, and individuals' self-confidence.

Keywords