MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ARMONİ DERSİNE İLİŞKİN ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ

Author:

Number of pages: 574-600
Year-Number: 2021-51

Abstract

Bu araştırma, müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin armoni dersine ilişkin öz değerlendirmelerinin ölçülmesi amacıyla geliştirilen ölçeğin uygulanması ile elde edilen verilerin; sınıf, cinsiyet, mezun olunan lise, çalgı, çalgıya olan ilgi ve piyanoya olan ilgi değişkenlerine göre değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Armoni dersine yönelik öğrenci öz değerlendirmelerinin belirlenmesi amacıyla, “Armoni Dersi Öz Değerlendirme Ölçeği” adında bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, rastgele (random) ve yansız olarak seçilmiş beş (5) üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 2016-2017 yılında öğrenim görmekte olan, Armoni – Kontrpuan – Eşlik dersini almış lisans 3. ve 4. sınıf  öğrencilerinden iki yüz otuz üç (233) kişi oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgularda, güzel sanatlar lisesi mezunu olan öğrencilerle diğer liselerden mezun öğrencilerin öz değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu,  piyanoya ve bireysel çalgısına ilgisi çok fazla olan öğrencilerle, ilgisi orta ve az olan öğrencilerin öz değerlendirmeleri arasında da anlamlı bir farklılık bulunduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research has been conducted to evaluate the data obtained by the application of the scale developed to measure the self-assessments of the music education students towards harmony course according to the variables of class, gender, high school, instrument, interest in the instrument, and interest in the piano. A scale named “Harmony Self-Assessment Scale” was developed to determine students’ self-assessments towards the harmony course. The samples of the research are collected from five (5) randomly and unbiasedly selected university’s Faculty of Education, Music Teaching Department of Fine Arts Education in the years of 2016-2017. Samples are selected from 3rd and 4th grade students who are selected from the ones who have taken the Harmony – Counterpoint – Accompaniment courses; adding up to 233 students. According to the findings of the study, it has been observed that there are significant differences in self-evaluation between the graduate students from fine arts high school and other schools, also there is a significant difference between self-evaluations of students who have a very high, medium, and low level of interest in playing piano and their instrument.

Keywords