ŞEHİR TURİZMİ BAĞLAMINDA KONYA’NIN TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 155-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık, avcı-toplayıcı ve göçebe hayat tarzını tecrübe ettikten sonra, bir arada yaşama zorunluluğundan doğan yerleşik hayat tarzına geçerek, insanın insana zorunlu olduğu şehir hayatını meydana getirmiştir.  Başlangıçta doğanın sunduklarıyla yetinen insanlığın ilk ataları, yerleşik hayata geçişle birlikte tarımsal üretim ve ticaret hayatını meydana getirmiştir. Orta Anadolu’da M.Ö. 7000’li yıllarda Konya-Çatalhöyük, birbirine bitişik kerpiçten yapılmış evleri, hayvanların evcilleştirilmesi ve tarımsal üretimiyle kentsel hayatın ilk öncüsü olmuştur. Konya’da Çatalhöyük, Alâeddin Tepesi Höyüğü ve Karahöyük’le başlayan kentsel yaşam, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültür ve medeniyetlerini de tecrübe ederek günümüze kadar ulaşmıştır. Adını mitolojik bir öyküden alan Konya, tarihi süreçlerde Ycconium, Conium, Stancona, Conia, Konien ve Konia ve en son Konya olarak coğrafyasında sosyo-kültürel hayatı ile bitmeyen bir hikâyenin mekânı olmuştur.Son yıllarda turizmin gelişmesine paralel olarak ülkeler, turizmden daha fazla pay alabilmek için birbirleri ile rekabet eder duruma gelmiştir. Bu bağlamda yöneticiler, şehirlerin sahip oldukları turistik çekiciliklerini ön plana çıkartarak tanıtım ve pazarlama çalışmalarına hız vermişlerdir. Çalışmamızın birinci aşamasında, gerek ilahi dinler öncesi, gerek ilahi dinler sonrası süreçlerde kesintisiz olarak farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya’nın turizm çekicilikleri; kültür, inanç, sağlık, doğa ve gastronomi turizmi açısından değerlendirilmiştir. Daha sonra, Konya’nın şehir turizmine ilişkin farklı boyutları ve bileşenleri üzerinden bir SWOT analizi yapılmıştır.

 

 

Keywords

Abstract

After experiencing the hunter-gatherer and nomadic lifestyle, humanity has created a city life where human beings are compulsory for each other by moving to the settled lifestyle that arises from the necessity of living together. The first ancestors of mankind, initially contented with what nature offers, formed agricultural production and commercial life with the transition to settled life. In the 7000s B.C. in Central Anatolia, Konya-Çatalhöyük has been the first Pioneer of urban life with its houses made of adobe adjacent to each other, domestication of animals and agricultural production. Urban life starting with Çatalhöyük, Alâeddin Hill Mound and Karahöyük in Konya has survived to the present day by experiencing Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman cultures and civilizations. Konya, which takes its name from a mythological story, has been the location of a story that never ends with its socio-cultural life in its geography as Ycconium, Conium, Stancona, Conia, Konien and Konia, and finally Konya. In parallel with the development of tourism, countries have become competitive with each other in order to get more share from tourism. In this context, the managers accelerated their promotion and marketing activities by emphasizing the tourist attractions of the cities. In the first stage of our study, Konya’s tourism attractions, which host different civilization without interruption or after diving religions, were evaluated in terms of culture, belief, health, nature and gastronomy tourism. Then, a SWOT analysis was made on different dimensions and components of Konya regarding city tourism.

 

Keywords