Y VE Z KUŞAĞI ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE PSİKOLOJİK RAHATLIK ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 383-407
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma örgütsel bağlılık ve psikolojik rahatlık algısının işten ayrılma niyetini ne derece etkilediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni işten ayrılma niyeti iken, bağımsız değişkenleri ise örgütsel bağlılık ve psikolojik rahatlık algısıdır. Araştırma kapsamında bireylerin örgütsel bağlılık, psikolojik rahatlık algısı ve işten ayrılma niyeti düzeylerinin, cinsiyet, yaş, medeni durum ve çalışma süresi değişkenlerine bağlı nasıl gerçekleştiğini ve bu değişkenler açısından anlamlı derecede farklılaşıp farklılaşmadığını da ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma, İkitelli Sanayi Bölgesinde yer alan ve üretim odaklı 780 çalışanı bulunan fabrikada yapılmıştır. Örneklem grubu, 17-40 yaş aralığında bulunan mavi ve beyaz yaka 305 bireyden oluşmaktadır. Araştırma genel tarama modellerinden, ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir.  Veri toplama aracı olarak bireylerin demografik bilgilerine ulaşmak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ayrıca “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”, “Psikolojik Rahatlık Algısı Ölçeği” ve “İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği” kullanılmıştır. Örgütsel bağlılık ve psikolojik rahatlık algısının işten ayrılma niyetini ne derece etkilediğini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda örgütsel bağlılık ve psikolojik rahatlık algısının işten ayrılma niyetini anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür (R=0.419; R2=0.175; F=15.528; p<.001). Demografik değişkenlerin incelenmesi amacıyla bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda örgütsel bağlılık ile cinsiyet, yaş ve çalışma süresi arasında; işten ayrılma niyeti ile çalışma süresi arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte örgütsel bağlılık ile medeni durum; psikolojik rahatlık algısı ile cinsiyet, yaş, medeni durum ve çalışma süresi; işten ayrılma niyeti ile ise cinsiyet, yaş ve medeni durum arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminden kaynaklı ekonomik kaygıların beklenen farklılıkların oluşmamasında etkili olduğu düşünülebilir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine to what extent organizational commitment and psychological comfort perception predicted the intention to quit. The dependent variable of the research is the intention to leave, the independent variables are organizational commitment and the perception of psychological comfort. Within the scope of the study, it was also examined whether the levels of organizational commitment, psychological comfort perception and intention to quit differ significantly in terms of gender, age, marital status and working time variables. The sample group of the study consists of 305 actively working individuals between the ages of 17-40. The research was carried out with relational scanning model, one of the general scanning models. As a data collection tool, "Personal Information Form" was used to access demographic information of individuals. In addition, "Organizational Commitment Scale", "Psychological Comfort Perception Scale" and "Intention to Leave Scale" were used. Multiple regression analysis was conducted to determine to what extent organizational commitment and psychological comfort perception predicted the intention to quit. As a result of the analysis, it was seen that organizational commitment and psychological comfort perception significantly predicted the intention to quit (R = 0.419; R2 = 0.175; F = 15.528; p <.001). Independent groups t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to examine demographic variables. As a result of the research, between organizational commitment and gender, age and working time; It was found that there is a significant difference between the intention to quit and the duration of work. However, organizational commitment and marital status; perception of psychological comfort and gender, age, marital status and duration of work; No significant difference was found between the intention to quit and gender, age and marital status.

Keywords