ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 21. YÜZYIL BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 196-208
Year-Number: 2021-51

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerine yönelik 21. yüzyıl becerileri ölçeği geliştirmek, geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik analizleri Ege Bölgesi’nde yer alan bir ildeki 10 farklı okuldaki 890 öğrenci üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin faktör yapısını ortaya koymak amacıyla önce AFA yapılmıştır. Yapılan temel bileşenler analizi sonucunda 12 madde ve tek faktörden oluşan yapının toplam varyansa katkısının %49.85 olduğu görülmüştür. Tek faktörlü yapının geçerliğini incelemek için DFA yapılmıştır. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği’nin uyum geçerliğini incelemek için 21. Yüzyıl Öğrenme Becerileri Ölçeği Ölçeği’nin toplam ve alt boyut puanları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .81’dir. On beş gün arayla uygulanan test-tekrar test puanları arasında .72 düzeyinde pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği geliştirme çalışmaları kapsamında yapılan tüm bu çalışmalar ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop a 21st century skills scale for secondary school students and to examine the validity and reliability of it. Validity and reliability analyses of the 21st Century Skills Scale for Secondary School Students were carried out on 890 students in 10 different schools in a city in the Aegean Region. Firstly, EFA was performed to reveal the factor structure of the scale. Accordingly, a single factor model of 12 items contributed to 49.85% of the total variance. CFA was conducted to examine the validity of the single factor model. In order to examine the concurrent validity of the scale, the relationships between the total scores and the scale dimension scores were examined. For the 21st Century Skills Scale for Secondary School Students, the Cronbach Alpha internal consistency coefficient was calculated as .81. A positive and significant relationship at the level of .72 was found between the scores of the test and retest administered fifteen days later from the initial administration. All these statistical analyses conducted within the scope of the development of the 21st Century Skills Scale for Secondary School Students show that the scale is a valid and reliable measurement tool.

Keywords