SAKIP SABANCI MÜZESİ (DSSM)’NDE BULUNAN BİR MURAKKA ESER HAKKINDA

Author:

Number of pages: 174-188
Year-Number: 2021-51

Abstract

Sakıp Sabancı Müzesi Kütüphanesi ve Digital SSM, kendi bünyesinde birçok kültüre ait önemli bir arşiv oluşturmuştur. Bu kapsamlı arşivde Digital Sakıp Sabancı Müzesinin bünyesinde 2013’den başlayarak günümüze kadar devam eden süre zarfında; Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu, Abidin Dino Arşivi ve Emirgan Arşivi'ne ait tüm bilgiler, 77.000'den fazla yüksek çözünürlüklü görsel eşliğinde, Digital SSM web sitesinde yer almıştır. Digital Sakıp Sabancı Müzesi Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonunda bulunan 120-0045 envanter numaralı murakka yazma eser tezhip sanatı bakımından incelenmek için seçilmiştir. Şeyh Hamdullah tarafından, üç kıt’asını bir satır sülüs ve üç satır nesih, son kıt’asını da bir satır sülüs ve dört satır nesih şeklinde düzenlenerek yazılmıştır. Murakka eserde tezyinat olarak koltuk tezhibi ile tezyin edildiği görülmektedir. Çalışmada yer alan murakka eser, tarama yöntemi ile seçilmiş ve eserde görülen dört farklı koltuk tezhip kompozisyonu detaylı olarak incelenmiştir.  Eserin künye bilgileri dışında motif, desen form analizi yapılarak detaylı çizimleri çizilmiş, metin kısmında nelerden bahsettiğine değinilmiş, özellikle çalışmamızın esas sebebini oluşturan hat ve süsleme özelliklerindeki dönem farklılıkları ve bu farklılıkların nedenleri noktasındaki olasılıklar ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Sakıp Sabancı Museum Library and Digital SSM constitute an important archive belong to many cultures. In comprehensive archive, besides digital Sakıp Sabancı Museum during the starting from 2013 to present day,  all information relating to book arts and calligraphy collection, picture collection, Abidin Dino archive and Emirgan archive accompanied by more than 77,000 high resolution images have taken part in the digital SSM web site. Murkka manuscript found in Digital Sakıp Sabancı Museum Book Arts and Calligraphy Collection with 120-0045 inventory number is selected to investigate in terms of illumination art. It was written by Sheikh Hamdullah by arranging three pieces of one line thuluth and three lines of naskh, and the last one as one line of thuluth and four lines of naskh. It is seen to decorate with koltuk illumination as designs in the Murakka work. Murakka work in the study is selected with scanning method and four different koltuk illumination composition which seen in the work are detailed investigated. It is drawn to detailed drawing by making pattern form analysis apart from title information of the work and it is examined the similarities and differences between the period of first studied and present state of work.

Keywords