İŞKOLİKLİK RİSKİ TESTİ (WART) TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 367-380
Year-Number: 2021-51

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Robinson’a (1999) ait işkoliklik riski testi (WART) ölçeğinin Türkçeye uyarlamasını sağlamaktır. Ölçeğin Türkçeye çevrilmesinde Brislin’in (1970) aşamaları izlenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS ve AMOS programları kullanılmıştır. Veri toplama aşamasında, 25 maddeden oluşan ölçek, iki çalışma grubuna uygulanmıştır. İlk çalışma grubu 206 akademisyenden oluşurken ikinci grup 281 öğrenciden oluşmaktadır. İlk çalışma grubuna, keşfedici faktör analizi uygulanarak geçerli bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci çalışma grubuna uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sayesinde keşfedici faktör analizi ile elde edilen yapı geçerliği doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği Cronbach’s Alfa katsayısı ile hesaplanmıştır. Hem ölçeğin hem de alt boyutlarının yeterli güvenirlik katsayılarına sahip olduğu bulgulanmıştır. Literatürde oldukça yaygın kullanılan WART ölçeğinin ulusal literatüre kazandırılması amacıyla yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda, 18 madde ve 4 boyuttan oluşan “işkoliklik riski testi” ölçeğinin Türkiye’de işkoliklik riskini test etmek için kullanılabilir bir ölçek olduğu bulgulanmıştır.

 

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to adapt the Workaholism Risk Test (WART) scale of Robinson (1999) to Turkish. The stages of Brislin (1970) were followed in the translation of the scale into Turkish. SPSS and AMOS programs were used in the analysis of the obtained data. During the data collection phase, the scale consisting of 25 items was applied to two samples. The first sample consisted of 206 academicians, while the second sample consisted of 281 students. A valid structure was tried to be formed by applying exploratory factor analysis to the first sample. The construct validity obtained by exploratory factor analysis was verified with the confirmatory factor analysis applied to the second sample. Reliability of the scale was calculated with Cronbach's Alpha coefficient. It was found that both the scale and its sub-dimensions had sufficient reliability coefficients. As a result of the validity and reliability studies conducted to introduce to the national literature the WART scale, which is widely used in the literature, it was found that the "Workaholism Risk Test" consisting of 18 items and 4 dimensions was a scale that could be used to test the risk of workaholism in Turkey.

 

 

Keywords