HAYDAR TATLIYAY’IN NİHÂVEND MAKAMINDAKİ SAZ SEMÂİLERİNİN MAKAMSAL İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 370-382
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk müziği, Osmanlı’nın son dönemlerinde özellikle cumhuriyetin kabulünden sonra Batılılaşma ve yenilikçi akımları vasıtasıyla etkilendiği görülmektedir. Bu araştırma, Klasik anlayıştan uzak kendine özgü farklı bakış açısıyla eserlerini besteleyen ve icra eden Kemani Haydar Tatlıyay’ın müzikal kimliğinden ve bestecilik anlayışından bahsetmektedir. Tatlıyay’ın eserlerinin, günümüz bestekârlarında önemli tesirler yarattığından dolayı bu çalışmanın yapılmasını önemli kılmaktadır. Çalışmada,  betimsel araştırmalardan tarama modeli kullanılmıştır. Örneklemi olarak 2 adet Nihâvend makamında saz semai formundaki eserlerinin makamsal analizi yapılarak yorumlanmıştır. Eserlerinde Batı müziği tesirleri ve kendine özgü besteleme anlayışı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Turkish music seems to have been influenced by Westernization and innovative movements in the last periods of the Ottoman Empire, especially after the adoption of the Republic. This research speaks to the musical identity and understanding of composition of Kemani Haydar Tatlıyay, who composed and performed his works from a different perspective, far from classical understanding. Because tatlıyay's works have an important influence on modern composers, it makes this work important to do so. The study used a screening model from descriptive research. As a sample, 2 pieces of nihavend Maqam saz semai works in the form of maqam analysis were interpreted. His works show the influence of Western music and his unique understanding of composing.

Keywords