بازتاب اسطوره در آثار زویا پیرزاد

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 20-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 ارتباط اسطوره با زبان و ادبیات ، به ویژه ادبیات داستانی، از دیرباز در تاریخ بشر پدید آمده و سرنوشت این دو را به هم گره زده است. آثار زویا پیرزاد، از داستان نویسان مطرح زن، به جهت شناخت وآگاهی وسیع وی از اسطوره و حضور پر رنگ آن در داستان‏هایش قابل توجّه است.

       اسطوره در آثار این نویسنده به اشکال مختلف بازتاب یافته است. نام‏ها و  نمادهای اساطیری، کهن‏الگوها، مراسم، باورها، اشارات و تلمیحات اساطیری از آن جمله‏اند.

       دغدغۀ اصلی او در استفاده از اسطوره، بیان مسایل مهم «زن» در جامعۀ پدر / مردسالار معاصر و تلاش برای ارتقای جایگاه زن و هویت‏یابی زنانه است.

      پژوهش حاضر به اشکال مختلف بازتاب اسطوره و کهن‏الگو در آثار این نویسنده می پردازد.  

Keywords

Abstract

The connection between myth and language and literature, especially fiction, has long existed in human history and the fate of the two is intertwined. The works of Zoya Pirzad, one of the prominent female novelists, are noteworthy for her extensive knowledge and awareness of myth and its colorful presence in her stories. Myth is reflected in various forms in the works of this author. Mythological names and symbols include archetypes, rituals, beliefs, allusions, and mythological allusions.Her main concern in using myth is expressing the important issues of the "woman" in contemporary patriarchal society and tryin g to promote the status of women and female identity. The present study deals with various forms of reflection of myth and archetype in the works of this author.

Keywords