ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 313-351
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenler, ihmal ve istismarın erken dönemde fark edilebilmesi, önlenebilmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi noktasında en önemli insan kaynaklarından biridir. Öğretmenlerin görüşlerinin ortaya konmasının, onların ihmal ve istismar ile ilgili olan düşünce ve yaklaşımlarını belirginleştirmeye, dolayısı ile mevcut durumu da görünür kılmaya yardımcı olacağı öngörülmüştür. Bu nedenle, yapılan çalışmada çocuk ihmal ve istismarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması türünde olan bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde bulunan okul öncesi, branş ve rehber öğretmenlerinden oluşan 202 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış ‘Öğretmen Bilgi Formu’ (22 madde) kullanılmıştır. Form katılımcılara elektronik ortamda yayınlanan bir anket aracılığıyla ulaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi sonrasında elde edilen verilere ilişkin önce kodlar belirlenmiş ve bu kodlardan yola çıkılarak kategoriler elde edilmiş, bu kategorileri tanımlayan öğretmen görüşlerinden alıntılar yapılmıştır. Sonuçta, öğretmenlerin ihmali daha çok fiziksel ve temel ihtiyaçlarının karşılanmaması, cinsel istismarı çocuğu rahatsız eden her türlü dokunuş, fiziksel istismarı çocuğa dayak atma, duygusal istismarı aşağılama/hakaret etme ve ekonomik istismarı çocuğu çalıştırma şeklinde tanımladıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

Teachers are one of the most important human resources in terms of recognizing and preventing neglect and abuse at an early term and taking necessary precautions. It was predicted that revealing the opinions of teachers would help to clarify their opinions and approaches about neglect and abuse, and thus to make the current situation visible. Therefore, in this study, it was aimed to examine teachers’ opinions on child neglect and abuse. In this study, case study type design were used which is one of the qualitative research methods. The sample of the research consists of 202 participants consisting of pre-school, branch and counselor teachers in Ankara. In order to obtain information the research data the semi-structured ‘Teacher Information Form’ (22 items) was used which developed by the researchers. The form was delivered to the participants through an electronically published questionnaire. The data obtained in the research were analyzed by using the content analysis method. First, codes were determined for the data obtained after content analysis, and categories were obtained based on these codes, and quotations were made from the opinions of teachers defining these categories. As a result, it was observed that teachers defined neglect as not meeting their physical and basic needs, sexual abuse as all kinds of touch that disturbs the child, physical abuse as beating the child, emotional abuse as humiliating/insulting and economic abuse as employing the child.

Keywords