RÂZÎ’NİN TEFSİRİNDE AL-İ İMRAN SÛRESİNİN KIRÂAT FARKLILIKLARI

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 243-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Al-i İmran suresinde yer alan kırâatler, Fahruddin er-Râzi’nin Mefatihu’l-gayb diye bilinen meşhur Tefsir-i Kebir’inden ele alınıp incelenecektir. Sure hakkında genel bilgi verildikten sonra âyetlerin kırâatleri, harf, hareke, İsim ve fiillerdeki kırâatler, sarf ve nahiv yönüyle yapılan açıklamalar değerlendirilecektir. Râzî’nin kırâat tevcihlerinde, âyetin siyak ve sıbakı ve öteki ayetlerin delâletleriyle, Hz. Peygamber’in hadisleri, sahabe ve tabiûn okuyuşları, resmi Mushaf’a ittibâ, Lehçe farklılığı, Cumhur’un okuyuşu ile ilgili yaptığı nakiller, ele alınarak tasnif edilecektir. Yine âyetlerdeki kırâatleri izah ederken Arap kelamı ve şiirinden verdiği örneklere yer verilecektir. Bu bağlamda Râzî’nin suredeki âyetlerin kırâatlerini nasıl aktardığını ve bu kırâatlerde hangi açıklamalar yaptığına yer verilecektir.

Keywords

Abstract

In this article, the charitable acts in Surah Al-i Imran will be discussed from Fahruddin ar-Razi's famous Tafsir-i Kebir known as Mefatihu'l-ghayb.  After giving general information about the sura, the verses of verses, letters, vowels, readings in nouns and verbs, philological explanations in terms of consumables and nahiv will be examined.With the signs of the verse and the signs of the other verses, Hz. The hadiths of the Prophet will be classified and classified by handing over his readings of the Companions and of course, the allegiance to the Mushaf, the difference in Polish, and the reports he made about the reading of the Republic. Again, while explaining the recitations in the verses by Razi, examples from Arabic word and poetry will be given. In this context, how Razi conveyed the verses of the verses and what explanations he made in these verses will be mentioned.

Keywords