ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIMLARI VE AKADEMİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 287-312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yabancı dil öğrenme stratejileri kullanım düzeyleriyle akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gören öğrenciler; örneklemini ise bu öğrencilerin hazırlık, 1. 2. 3. ve 4. sınıflardan rastgele seçilen 300 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrenciler; “bellek, bilişsel, telafi, duyuşsal ve sosyal” stratejileri orta düzeyde “bilişsel” stratejileri yüksek düzeyde kullanmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerin akademik öz-yeterlik inançları da yüksek düzeydedir. Cinsiyetin, mezun olunan lise türünün, öğrenim görülen sınıfın ve ailenin gelir düzeyinin öğrencilerin dil öğrenme stratejileri kullanımında anlamlı bir fark oluşturmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin dil öğrenim stratejileri kullanımlarıyla akademik öz-yeterlik inançları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the using level of the language learning strategies and the strategy preferences and the relationship between the beliefs of the academic self-efficacy of the students who study at Pamukkale University Letters and Science Faculty English Language and Literature Department. The study was carried out as a relational survey model.  The population of the research consists of 300 randomly selected students from preparatory, first, second, third and forth classes. Descriptive statistics, independent sample t test, one way ANOVA and correlation analysis were used in data analysis. The results of the research has shown that the students use in language learning “Memory, Cognitive, Compensation, Affective and Social” strategies at the medium level and they use “Meta-cognitive” strategies at high level. Students’ self-efficacy levels are high. It has been found that the students’ sex, graduated high-school programme, the classroom and the family’s level of income doesn’t create a significant difference on the students’ use of language learning strategies. Furthermore, there is a significant positive relationship between the students’ self-efficacy levels and their language learning strategies.

Keywords