KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILAMALARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 51-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada hazır giyim sektöründe çalışanların kurumsal sosyal sorumluluğun alt boyutlarına yönelik algılamaların örgütsel bağlılık üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, İzmir ilinda hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın, tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolaydan örnekleme yöntemiyle seçilen 400 çalışanından toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel istatistikler hesaplanmış, ölçeklere ilişkin doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik çıkarımsal istatistik yöntemlerinden olan çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre Kurumsal sosyal sorumluluğun alt boyutlarına yönelik algılamaların örgütsel bağlılık üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir

Keywords

Abstract

In this research, it was carried out to determine whether the perceptions of employees in the garment sector for the sub-dimensions of corporate social responsibility had an impact on organizational commitment. The research was carried out with data collected from 400 employees of a company operating in the garment sector in Izmir by easy sampling method from non-incidental sampling methods. Corporate Social Responsibility Scale and Organizational Loyalty Scale were used in the collection of data. In the analysis of the data, descriptive statistics were calculated, confirmatory factor analysis of scales was applied, and multiple regression analysis was used, which is one of the intrinsical statistical methods for determining the effect of independents variable on the dependent variable. According to the research findings, perceptions of the sub-dimensions of corporate social responsibility have been found to have an impact on organizational commitment.

Keywords