HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV STRESİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ; Bitlis Eren Üniversitesi Örneği

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 184-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşadığı sınav stresi, stres nedenleri ve başa çıkma yollarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Bitlis Eren Üniversitesinde Mart-Mayıs 2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini ilgili üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş, tüm evrene ulaşmak hedeflenmiştir. Toplam 264 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulmuş online soru formu kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için IBM SPSS 23 paket programı kullanıldı. Niteliksel veriler, Pearson Ki-Kare testi ve Continuity (Yates) Düzeltmeli Ki-Kare testi kullanılarak değerlendirildi. Araştırmaya katılan öğrencilerin %49.6’sının sınav kelimesinin kendisi için heyecan, korku, panik ve stres kelimelerinin hepsi anlamına geldiği, %39’unun sınavdan bir hafta önce sınav stresinin başladığı, %36’sının gelecek kaygısı olması nedeniyle sınav stresi yaşadığı, %39’unun sınav stresinin hayatını fazla derecede etkilediği, %48.1’inin sınav esnasında kişiyi en fazla olumsuz etkileyen durumum dersin zorluk derecesinin olduğu, %50’sinin sınav esnasında en fazla olumsuz etkilendiği çevresel faktörün gürültü düzeyi olduğu, %26.9’unun sınav esnasında stresle başa çıkma yönteminin derin nefes alıp verme olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin sınav stresi düzeylerinin yüksek olduğu ve stres düzeyini etkileyen pek çok faktör olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to evaluate the exam stress experienced by the nursing students, their causes of stress and their coping methods. This descriptive study was conducted at Bitlis Eren University between March-May 2020. The universe of the study was formed by the students studying in the nursing department of the relevant university. In the study, no sample selection was made, it was target to reach the whole universe. The research was conducted with a total of 264 students. In order to collect data, a questionnaire created by the researchers was used. IBM SPSS 23 package program was used for statistical analysis of the data. Qualitative data were evaluated using the Pearson Chi-Square test and the Continuity (Yates) Corrected Chi-Square test. It was determined that 49.6% of the students participating in the study mean the words excitement, fear, panic and stress for the exam word itself. It was determined that 39% of the exam stress started one week before the exam, 36% experienced exam stress due to future anxiety, and 39% had a significant impact on their life. It was determined that 48.1% of the situation that most negatively affected the person during the exam was the difficulty level of the lesson, 50% was the environmental factor that was affected the most during the exam, and 26.9% was the method of coping with stress during the exam was deep breathing. As a result of this study, it was determined that the exam stress levels of nursing students are high and there are many factors affecting their stress level.

Keywords