KAMU BORÇUNUN FAS EKONOMİK BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL YAKLAŞIMI

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 408-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 1998-2018 döneminde kamu borcunun (Dış-iç borçlar) hem kısa hem de uzun vadede Fas ekonomik büyümesine etkisini ARDL (Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Sınır testi) modelinden yararlanarak araştırdık. ARDL yaklaşımı, bir modele dahil edilen değişkenler arasında uzun vadeli bir ilişkinin varlığını test etmeyi amaçlamaktadır. Sonuçlar, dış borcun hem uzun hem de kısa vadede ekonomik büyüme üzerinde olumsuz ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, iç borcun kısa vadede ekonomik büyüme üzerinde olumsuz ve istatistiksel olarak önemli bir etkisi vardır. Bununla birlikte, uzun vadede ekonomik büyüme üzerinde olumsuz ve önemsiz bir etkiye sahiptir. Dahası, Granger nedensellik testinden kişi başına GSYİH'den Dış borca ​​doğru giden tek yönlü bir nedensellik olduğu anlaşılabilir. Sonuçlara baktığımızda, hükümetin ekonomik büyümeyi hızlandırmak için kamu borcunu azaltması gerektiğini, başka bir deyişle, Fas hükümetinin borcun azaltılabileceği veya hükümetin ödünç aldığı borcun akıllıca kullanılabileceği yöntemler veya stratejiler aramalı. örneğin, yatırımları teşvik etmek ve canlandırmak için borcu kullanmak, böylece daha hızlı ekonomik büyüme.

Keywords

Abstract

In this study, we investigate the impact of public debt (External-domestic debts) on Moroccan economic growth in both the short and long run during the period time of 1998-2018 drawing on The ARDL (Autoregressive Distributed Lag Bound test) model. The ARDL approach aims to test the existence of a long-run relationship among the variables included in a model. The results show that external debt has a negative and statistically significant effect on economic growth in both the long and short run. In addition, domestic debt has a negative and statistically significant impact on economic growth in the short run. Nonetheless, it has a negative and insignificant influence on economic growth in the long run. Moreover, it can be perceived from the Granger causality test that there is only one unidirectional causality running from GDP per capita to External debt. Based on the findings, we concluded that the government should minimize public debt in order to improve economic growth. To put it another way, the Moroccan government should seek techniques or strategies for reducing debt, or the debt borrowed by the government should be utilized properly, such as using debt to encourage and stimulate investments and therefore accelerate economic growth.

Keywords