YETİŞKİNLERDE SAVUNMA BİÇİMLERİ İLE DUYGULARI İFADE ETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 209-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı; yetişkin bireylerde kullanılan savunma biçimlerinin duyguları ifade etme ile bir ilişkisinin olup olmadığının saptanmasıdır. Bu çalışmaya 210 yetişkin birey gönüllü olarak katılmıştır.Çalışmaya katılan kişiler basit seçkisiz örnekleme yoluyla çalışmaya dahil edilmiştir.Bu çalışmada kullanılan ölçekler; kişisel bilgi formu, duyguları ifade etme ölçeği ve savunma biçimleri testidir.İki bağımsız grup arasındaki farkın analizi için Bağımsız Örneklemler T-Testi, Çoklu gruplar arasındaki farkın analizi için Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA), İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki için Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; duyguları ifade etme düzeyi ve immatür savunmalar arasında negatif ve orta seviyede bir ilişki bulunmuştur. Duyguları ifade etme düzeyi ve nevrotik savunmalar arasında negatif ve zayıf seviyede bir ilişki bulunmuştur. Duyguları ifade etme ve matür savunmalar arasında poztif ve orta seviyede bir ilişki bulunmuştur. İfade edilen duyguların olumlu veya olumsuz olmasının tercih edilen savunma mekanizmaları üzerinde bir etkisi olmadığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The main purpose of thisstudy is thedetermination of whetherthedefensestylesused in adultindividualsarerelatedtoexpressingemotions. 210 adultsvoluntarilyparticipated in thisstudy. Participants in thestudywereincluded in thestudybysimplerandomsampling. Thescalesused in thisstudy is a personalinformation form, an emotionexpressionscaleand a test of defensestyles. IndependentSamples T-Test fortheanalysis of thedifferencebetweentwoindependentgroups, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) fortheanalysis of thedifferencebetweenmultiplegroups, PearsonCorrelationanalysisfortherelationshipbetweentwoormorevariableswasused. As a result of theresearch;a negative and moderate relationship was found between the level of expressing emotions and immature defenses. A negative and weak relationship was found between the level of expressing emotions and neurotic defenses. A positive and moderate relationship was found between expressing emotions and mature defenses.It has been found that whether the emotions expressed are positive or negative, have no effect on preferred defense mechanisms.

 

Keywords