İŞİTME ENGELİ OLAN KADINLARIN SOSYAL UYUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 425-451
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşitme engeli olan bireyler konuşulanları anlama ve düşündüklerini ifade edebilme becerilerinden belirli ölçüde yoksun kaldığı için temel erişilebilirlik sorunlarına sahiptir. Araştırma, özel gereksinimi ve toplumsal cinsiyet etkileri nedeniyle sosyal uyum sorunları yaşayan işitme engeli olan kadınlarla yapılmıştır. Araştırma nicel ve nitel araştırma yönteminin birlikte kullanıldığı karma model ile tasarlanmıştır. Araştırmaya 30 işitme engeli olan kadın katılmış, 15 kadın ile ayrıca derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında Craig Engellilik Değerlendirme ve Bildirme Tekniği Kısa Formu ve araştırmacı tarafından hazırlanan anket veri toplama aracı olarak kullanılmış, nitel görüşmelerde ise yarı yapılandırılmış sorular kullanılmıştır. Kadınlarla iletişim kurmak için işaret dili kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; ölçekten alınan puanların katılımcıların yaşı, medeni durumu, özel eğitim alma durumu ve kültürel etkinliklere katılım sıklığına göre farklılaşmadığı, öğrenim düzeyi, sosyal etkinliklerine katılım sıklığı, işitme derecesi, bir kulübe üye olma durumlarının ölçeğin alt boyutlarına göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Nitel bulgularda ise iletişim, eğitim, istihdam ve sağlıkta yaşanan sosyal uyumu etkileyen güçlükler belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Deaf people have basic accessibility problems which are depending on the nature of their hearing loss so they are deprived of the skills of understanding speech and expressing what they think to a certain extent. The research was conducted with women with deafness who had social cohesion problems due to special needs and the effect of gender. The research was designed with a mixed model in which quantitative and qualitative research methods were used together. The study was conducted with 30 deaf women. With 15 of the 30 deaf women were also depth interviews. In the quantitative part of the study, Craig Disability Assessment and Reporting Technique Short Form and the questionnaire prepared by the researcher were used as data collection tools, while semi-structured questions were used in qualitative interviews. Sign language was used to communicate with women. According to the findings obtained from the research; It was found that the scores obtained from the scale did not differ according to the age, marital status, special education status and the frequency of participating in cultural activities, the level of education, the frequency of participation in social activities, the degree of hearing, and the status of being a member of a club differ according to the sub-dimensions of the scale. In qualitative findings, difficulties affecting social cohesion in communication, education, employment, and health were identified.

Keywords