SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ VATAN ALGISI: BİR METAFOR ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 39-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Vatan, insanların kültürel ve sosyal bağlar ile aidiyet hissettikleri önemli bir toprak parçası olarak ifade edilmektedir. Bireylerin vatan kavramı ile ilgili algıları da bu bakımdan oldukça önemlidir. Sosyal bilgiler dersi de vatan kavramına yer veren disiplinler arası bir derstir. Sosyal bilgiler dersinde vatan kavramı, gerek önemi gerekse güncelliği ile dikkat çekmektedir. Metafor ise, bireylerin bir kavram ya da konuya ilişkin algılarını ortaya koyarken başvurdukları benzetimsel ifadeler olarak anlaşılmaktadır. Bu araştırmada, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatan algılarını metaforlar yoluyla incelemek amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında172 sosyal bilgiler öğretmen adayı çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni (Fenemenoloji) ile yürütülürken, veriler ise içerik analizi ile çözümlenerek son şeklini almıştır. Bu açıdan araştırma, betimsel bir çalışmadır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının vatan kavramına ilişkin olarak, 37 geçerli metafor geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatan kavramına ilişkin metafor oluştururken sıklıkla“ev, anne, aile ve toprak” benzetimlerini kullandıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The homeland is expressed as an important piece of land where people feel belonging through cultural and social ties. The perception of individuals regarding the concept of homeland is also very important in this respect. Social studies course is also an interdisciplinary course that gives place to the concept of Homeland. The concept of homeland in social studies class attracts attention because of both importance and currency. Metaphor is understood as simulation expressions that individuals refer while they reveal their perceptions about a concept or subject. In this research, the aim is to prevent homeland perception of social studies teacher candidates by using metaphors. In the concept of this aim, 172 social studies teacher candidates are included in study. While study is carried out with the phenomenology pattern (phenomenology) which is one of the qualitative research methods, data is finalized by content analysis. In this respect, research is a descriptive study. As a result of study about homeland perception of teacher candidates it is gained that 37 valid metaphors are developed. Finally, while social studies teacher candidates form homeland metaphors, it is seen that they use simulations of "home, mother, family and soil" often.

Keywords