SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİ DESTEKLEME DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 120-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışlarına yönelik görüşleri belirlenerek, aralarındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında Erzincan il merkezi ve merkez beldelerdeki resmi devlet ilkokullarında görev yapan 400 sınıf öğretmeni katılmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Ölçeği” ve “Duygusal Zekâ Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizi SPSS-15 paket programı ile yapılmış, verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, Mann Whitney U-Testi, Kruskal Wallis H Testi ve Spearman Rho korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışlarının gerekliliğine ilişkin algılar ve bu davranışı sergileme düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışlarını sergileme düzeyleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde, anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

 

 

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the relationship between classroom teachers' emotional intelligence levels and their behaviors to support learner autonomy. In line with this purpose, the relationship between classroom teachers' emotional intelligence levels and their behaviors supporting learner autonomy was investigated by determining their emotional intelligence levels and their perceptions of supporting learner autonomy. The research was carried out with the relational screening model. 400 classroom teachers from official public primary schools in Erzincan city center and central towns participated in the study in the 2018-2019 academic year. The data were collected using the "Personal Information Form", "Behavior Supporting Learner Autonomy Scale" and "Emotional Intelligence Scale". The statistical analysis of the study was made with the SPSS-15 package program, and in the analysis of the data, percentage, frequency, arithmetic mean, standard deviation, Mann Whitney U-Test, Kruskal Wallis H Test and Spearman Rho correlation analyzes were used. According to the results obtained in the study, it was observed that the emotional intelligence levels of the classroom teachers, their perceptions about the necessity of behaviors to support learner autonomy and the level of exhibiting this behavior were high. As a result of these results, it was suggested that classroom teachers plan the learning process with activities that improve emotional intelligence, support students' autonomy in education and training processes, and include students in autonomy processes in line with their skills.

Keywords