GASTRONOMİK BİR UNSUR OLARAK KOKTEYL İÇECEKLERE YÖNELİK TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 374-393
Year-Number: 2021-53

Abstract

Bu araştırmanın amacı, gastronomik bir unsur olarak kokteyl içeceklere yönelik tüketici alışkanlıklarının neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu doğrultuda tüketicilerin; kokteyller hakkında bilgi sahipliği ve kokteyl hazırlama durumu, tüketim miktarları, çeşitli değişkenlere göre kokteyl tüketim alışkanlıkları, kokteyl tüketim tercihlerini etkileyen unsurlar ile en çok bildikleri ve tükettikleri kokteyller irdelenmiştir. Araştırmada Türkiye’deki 18 yaş üzeri kokteyl tüketicilerine ulaşabilmek için kartopu örnekleme yöntemi benimsenmiş ve her ulaşılan katılımcının bir diğer tüketiciye yönlendirmesiyle toplamda 106 kişiye erişilmiştir. Verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda 17 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tespit edilen katılımcılarla  Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi ortamda uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara demografik verilere yönelik yedi soru, kokteyl tüketim alışkanlıklarını belirlemeye yönelik 25 açık veya kapalı uçlu soru yöneltilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde sıklık ve yüzde analizi kullanılmış ve bulgular değişken türlerine göre karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, tüketicilerin aylık ortalama beş taneye kadar kokteyl içecek tükettiği (%78,3), genellikle yaz mevsiminde (%98,1) alkollü kokteylleri (%90,6) ev dışında (%84) arkadaşlarıyla (%80,2) birlikte tükettiği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte tüketicilerin en çok tropikal meyveli, tatlı ve serinletici, bardakta veya karışım tekniğiyle hazırlanmış orta yoğunluklu kokteylleri tercih ettiği, yeni kokteylleri deneyimlemeye açık olduğu ve %84’ünün işletmeler tarafından sunulan özel/spesiyal kokteylleri sipariş ettiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine consumer habits for cocktail drinks as a gastronomic element. In this regard, the following was examined: Consumers’ knowledge of cocktails and whether to prepare a cocktail or not, consumption amounts, cocktail consumption habits according to various variables, factors affecting cocktail consumption preferences, and the most popular and consumed cocktails. In the study, a chain-referral sampling method was adopted to reach cocktail consumers over 18 in Turkey, and 106 people in total were reached by referring each participant to another consumer. The survey technique based on the structured questionnaire was used to collect the data. Surveys were conducted online with consumers detected between 17 April and 17 May 2021 due to the Covid-19 outbreak. Seven questions on demographics and 25 open or closed-ended questions were used to determine cocktail consumption habits. Frequency and percentage analysis were used to evaluate obtained data, and findings were handled comparatively according to variable types. As a result of the research, it was found that consumers drink up to five cocktails on average per month (78.3%), and they usually prefer alcoholic cocktails (90.6%) outside the home (84%) with their friends (80.2%) in summer (98.1%). In addition, it has been determined that consumers mostly prefer cocktails that are prepared tropical fruity, sweet, and refreshing, in glass or with mixing technique, medium-density, they are willing to taste new cocktails, and 84% of them order unique cocktails offered by businesses.

Keywords