VEFÂ'NIN DİVÂN'INDAKİ VEZİN TÜRLERİ

Author:

Number of pages: 520-525
Year-Number: 2021-53

Abstract

Bu çalışmada XVIII. yüzyılın ortalarına kadar İran’da hüküm süren Zend Hanedanı şairlerinden olan Mîrzâ Muhammed Hüseyin Ferâhânî’nin divanının vezin türleri incelenmiştir. Mahlası Vefâ olan Mîrzâ Muhammed Hüseyin Ferâhânî’nin Mücteba Berzabadi Ferahanî tarafından 1376 hş.’de Tahran’da Divân-ı Gazelliyat-ı Vefâ adıyla neşredilen divanı esas alınmıştır. Çalışmada öncelikle şair Mîrzâ Muhammed Hüseyin Ferâhânî’nin hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgi verilmiştir.  Daha sonra divanda yer alan manzumelerin tamamı incelenmiş olup şairin kullandığı vezin ve bahirler kullanım miktarlarına göre sırasıyla verilmiştir.

Yapılan bu çalışmada Mîrzâ Muhammed Hüseyin Ferâhânî’nin şiirlerinde hezec, remel, müctes, muzâri, karîb, hafif, münserih, recez, mütekârib, serî ve kâmil bahirlerini kullanmış olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study intends to analyze the meter types of the divan of Mîrza Muhammed Hüseyin Farâhânî, one of the poets of the Zend Dynasty which ruled in Iran until the middle of the 18th century. The study is based on the divan of Mîrzâ Muhammed Hüseyin Ferâhânî, whose pseudonym is Vefâ, which was published in 1376 (AH) in Tehran under the name of Divân-ı Gazelliyat-ı Vefâ by Mücteba Berzabadi Ferahani. Following the information about the life and literary personality of the poet, all his poems in the diwan are examined and the meter and bahirs used by the poet are given in order according to their usage amounts.

In this study, it has been found that Mîrza Muhammed Hüseyin Ferâhânî uses defeat, remel, muqtes, muzâri, karîb, light, münserih, recez, mukârib, serî and mature prosodies in his poems.

Keywords