İTALYA'DA POLİTİK İSTİKRARSIZLIK: COĞRAFYA, İDEOLOJİ, EKONOMİ

Author:

Number of pages: 70-81
Year-Number: 2021-53

Abstract

İtalya, 21. yüzyılda politik istikrarsızlık ile karşı karşıyadır. Bir yandan hükümet krizleri diğer yandan iktidarda yer alan hükümetlerin görev sürelerinin kısa vadeli olması bu istikrarsızlığı ortaya çıkaran faktörlerdir. Uzun bir geçmişe dayanan Kuzey-Güney ayrımı, bu ayrımı belirgin hale getiren sosyo-ekonomik farklılıklar, coğrafya ekseninde ilgili gelişmelere zemin oluşturmaktadır. Ayrıca yıllar boyunca birbirinden bağımsız devletlerin varlığı ve siyasi birliğin geç sağlanması eklenmelidir. İtalya siyasi birliğinin sağlanması sürecinde ise “ulus”un tam manasıyla inşa edilememiş olması bir diğer handikabı temsil etmektedir. Zira “aidiyet” ve “kimlik” gibi kavramlar belirgin bir taban ve arka plan üzerine oluşturulmamıştır. Bu tespitlerin yanı sıra ülke 1922-1945 yılları arasındaki faşist dönemde kötü bir tecrübeye şahit olmuştur. Dolayısıyla İtalya siyasi birliği sonrası liberal dönemden faşist döneme ideoloji ekseninde yer alan tartışmalar istikrarsızlığa neden olan diğer hususlardır. Son olarak, ekonomik alanda yaşanan krizler ve bu krizlerin yanında yer alan diğer etmenler ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma bu genel kapsamı ve ilgili faktörleri göz önünde bulundurarak, İtalya’daki politik istikrarsızlığa neden olan makro ölçekli kavram ve süreçlere odaklanmaktadır.      

Keywords

Abstract

Italy faces political instability in the 21st century. Governmental crises, as well as the short tenure of governments in power, are factors creating the instability. The long-standing North-South divide, as well as the socioeconomic differences that make this divide evident, serve as the foundation for relevant developments in terms of the geography.  Furthermore, the existence of independent states over the years, as well as the late attainment of political unity, should be added to the equation. Another impediment to the attainment of the Italian unification is the fact that the “nation” could not be established in its entirety. Because concepts like “belonging” and “identity” are not established on a clear foundation and background. In addition to these detections, the country went through a horrible experience during the fascist period between the years of 1922 and 1945. Therefore, the ideological debates arising between the liberal period and the fascist period in terms of Italian unification are another source of instability. Finally, economic crises and the factors that accompanying these crises come into prominence. Taking this broad scope and related factors into account, this study focuses on the macro-scale concepts and processes that creates the political instability in Italy.     

Keywords