TOPLUMSAL OLAYLARIN GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU'nun SANATÇI KİŞİLİĞİNE YANSIMALARI

Author:

Number of pages: 639-658
Year-Number: 2021-53

Abstract

İnsanların yaşadıkları toplum, bulundukları çevre, toplumsal olaylar, aldıkları eğitim ve benzeri durumlar kişilikleri üzerinde önemli etkilere sahip olmuştur. Duygularımızın ifadeye dönüşmesinde en önemli rolü oynayan sanat ile sanatçıların yaşadıkları her dönem ve olaydaki hislerini yansıttıkları eserleri toplumların aynası olma özelliğini taşımıştır. Sanat, bir iletişim aracı olarak, sanatçıların toplumsal olaylar karşısındaki tepkilerinin eserlerinde kullandıkları renk ve motifler ile ifade edilmesidir.

Günümüz sanatçılarından Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU, eserlerinde kullandığı renk ve motiflerle duygularını farklı bir anlatımla ortaya koyan önemli resim sanatçılarından birisidir. Yapmış olduğu illüstrasyon çalışmalarıyla toplumsal konulara değinen sanatçı, dünya çapında da bir üne sahiptir. Bu makalede Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU’nun sanatçı kişiliğinin yanında, toplumsal olaylara bakışı ile eserlerinde yer alan renk ve motiflerle anlatmak istedikleri, bunların insanlar üzerindeki psikolojik etkileri ve bu etkilerin ne anlama geldiği incelenerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma nitel araştırma türlerinden olan döküman analizi (literatür tarama) yöntemi ile yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Society, the environment, social events, education and similar situations have had significant effects on people's personalities. Art, which plays the most important role in transforming our emotions into expression, and the works of artists, in which they reflect their feelings in every period and every event they have experienced, also have the characteristic of being the mirror of societies. Art, as a communication tool, is the expression of the reflections of artists against social events with the colors and motifs they use in their works.

One of today's artists, Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU is one of the important painting artists who revealed his feelings in a different way with the colors and motifs he uses in his works. Touching on social issues with his illustration works, the artist has a worldwide reputation. In this article, besides the artist personality of Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU, his perspective on social events and what he wants to explain with the colors and motifs in his works, their psychological effects on people and what these effects mean are tried to be evaluated. This study was conducted with the document analysis (literature review) method and, which are among the qualitative research types.

Keywords