HEYKELDE KANAT İMGESİ

Author:

Number of pages: 273-289
Year-Number: 2021-53

Abstract

Bu çalışma, kanat imgesinin heykel sanatı tarihinde içerik olarak hangi anlamları karşıladığını ve biçimsel olarak geçirdiği değişiklikleri içermektedir. Bu nedenle öncelikle kanat imgesiyle sembolize edilen kavramlar açıklanmış ve bu kavramların kanat formuyla aktarıldığı kabartma ve heykel örnekleri Modernizm öncesi ve sonrası olarak iki bölümde aktarılmıştır. ‘Modernizm Öncesi Dönemde Kanat İmgesinin Sembolik Anlamları ve Heykelde Kullanımı’ adlı ikinci bölümde, geçmiş uygarlıklarda kanat imgesinin taşıdığı anlamlar, seçilmiş heykel ve kabartmalar üzerinden örneklendirilmiştir. Üçüncü bölümde kanat imgesinin modern heykelde nasıl ele alındığı; biçim, malzeme ve anlamdaki dönüşümler yabancı ve Türk sanatçıların eserleri üzerinden incelenmiştir. Çalışmada seçilen örnekler kanat imgesinin tarihsel, biçimsel ve anlam bakımından aldığı çeşitliliği yansıtacak şekilde seçilmiştir.

Keywords

Abstract

This work involves meanings to which wing image corresponds and formal changes of wing image in history of sculpture. To begin with, concepts symbolised with wing image are explained and examples of reliefs and sculptures of these concepts narrated by wing form are described in two chapters respectively pre-modern and post-modern. In the second chapter "Symbolic Meanings and the Usage of Wing Image in Sculpture in Pre-modern Era" meanings carried by wing image in past civilizations are examplified with selected sculptures and reliefs. In the third chapter, how wing image is adopted in modern sculpture in the context of form, material and, transformation of its meaning is analysed by artworks of international and Turkish artists. The works selected in the research were chosen to reflect the diversity of the wing image in terms of historical, stylistic and meaning.

Keywords