ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK GÖZÜYLE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 407-430
Year-Number: 2021-53

Abstract

Bu araştırma, özel gereksinimli çocuklar için kaynaştırma öğrencisi olmanın ne anlama geldiğini araştırmak ve konuya ışık tutmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma grubu Ankara’da ilkokula ve ortaokula devam eden özgül öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yazılı dokümanlar haline getirilen görüşmeler, MaxQDA programında sırasıyla açık kodlama, eksen kodlaması ve seçici kodlama olmak üzere üç aşamada kodlanmıştır. Kodlamalar sonucunda iletişim, sosyal çevre, akademik alan ve akran zorbalığı olmak üzere dört ana tema oluşturulmuştur. Kaynaştırma öğrencisi iletişim boyutunda “iletişime ket vuran –engel-”; sosyal çevre boyutunda “reddedilmek” ve akademik boyutta “farklı olmak” anlamına gelmektedir. Tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde özel gereksinimli çocuk gözünden kaynaştırma öğrencisi olmak ne anlama geliyor soruna “ait olmamak” cevabını vermek mümkündür.

Keywords

Abstract

This study was conducted to investigate the implications of the experience of integration for children with special needs. The study was conducted using the qualitative research method of phenomenology. The study group comprised integration students with specific learning disability, currently attending primary and secondary school in Ankara. A semi-structured interview form was used within the scope of the research. The interviews, which were turned into written documents, were coded in the MaxQDA program in three stages as open coding, axis coding and selective coding, respectively. Then, four main themes were formed: communication, social environment, academic field and peer bullying. Being a student of mainstreaming is a “obstacle” that disrupts communication in the communication field; it means "rejection" in the social environment field and "being different" in the academic field. When all the results are evaluated together, it can be said that being a mainstreaming student means "not belonging".

Keywords