UZAKTAN EĞİTİMDE VELİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 584-607
Year-Number: 2021-53

Abstract

Geçmişten beri süregelen ve eğitim-öğretimin içerisinde yer alan tüm paydaşların alışık oldukları örgün eğitimin, Covid-19 salgınından dolayı yerini uzaktan eğitime bırakması ülkemiz için zor bir süreç olmuştur. Öğretmen- öğrenci ve velilerin belki de hayatlarında ilk kez karşı karşıya kaldıkları bu uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini alan alternatif bir uygulama şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu alternatif uygulamanın içerisinde yer alan gruplardan biri olan velilerin görüşlerinin belirlenmesi çalışmanın amacı olmuştur. Uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerinin veliler tarafından belirlenmesinin hedeflendiği çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile yürütülmüştür. Çalışmaya Erzincan il merkezinde farklı okullarda öğrencileri bulunan 20 veli katılmıştır. Veliler, amaçlı örneklem grubunda yer alan kolay ulaşılabilir örneklem çeşidine göre belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanıldığı çalışma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Analizler sonucu veliler uzaktan eğitimle ilgili öğrenci, öğretmen, teknik, ekonomik, ders ortamı ve ders işleme süreci temalı olumsuzluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Uzaktan eğitimde eğitimin devam ettiği, çocuklarının göz önünde bulundukları, servis parası vermedikleri, salgında evde kalarak sağlıklarını korudukları velilere göre çalışma bulgularının olumlu yönleri olarak tespit edilmiştir. Çalışma doğrultusunda farklı önerilerde bulunulmuştur

Keywords

Abstract

It has been a difficult process for our country that the formal education, which has been ongoing since the past and is used by all stakeholders in education, has been replaced by distance education due to the Covid-19 epidemic. This distance education, which teachers, students and parents are faced with for the first time in their lives, has emerged as an alternative application that replaces face-to-face education. The aim of the study was to determine the opinions of the parents, one of the groups included in this alternative practice. The study, which aimed to determine the positive and negative aspects of distance education by the parents, was carried out with the phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods. 20 parents who have students in different schools in the city center of Erzincan participated in the study. The parents were determined according to the easily accessible sample type in the purposive sample group. The study data, in which semi-structured interview form was used, were analyzed by content analysis. As a result of the analyzes, the parents stated that they had negative experiences with students, teachers, technical, economic, course environment and course teaching process related to distance education. According to the parents, the positive aspects of the study findings were determined that the education continues in distance education, their children are taken into consideration, they do not pay for the service, and they protect their health by staying at home during the epidemic. Different suggestions were made in line with the study.

Keywords