21. YÜZYIL’DA ÇAĞDAŞ SANATTA METAFORUN ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 82-96
Year-Number: 2021-53

Abstract

Çağdaş sanat günümüz sanat anlayışını da kapsayan sanat zemini 1960’lı yıllarda ortaya çıkan sanat anlayışından alır. 1960’larda farklı görünümlerle görünen sanat teknolojinin hızla gelişmesiyle ve günümüzde izleyicilerin karşısına farklı şekillerde çıkarak enerji harcayan bir dinamiğe dönüşmüştür. Çağdaş sanat estetiksel anlamda değişiklik gözeterek yönelim açılımının aktif olduğu bir süreç yaşamaktadır. Çağdaş sanat kavramsal, deneysel ve geleneksel sanatın karşısındaki eleştirel ve yenilikçi tutumu ile birçok sanat formunu kendi başlığı altında toplamaktadır. Metafor, çağdaş sanatla birlikte bir strateji olarak da sanatçı çalışmaları içerisinde belirmektedir. Bir şeyi, başka bir şeyle açıklama yolu olan metafor da varlıkların eş oluşları ve farklılıkları metaforu ortaya çıkaran ve üreten iki yapı arasındaki uzak bağlantıdadır. Bu kapsamda fikirler ve imgelerin bir araya gelmesiyle metafor, daha zengin bir konu kaynağı sunar. Bir disiplinden ötekine bir resim veya fikir alarak kavramları tanımlamak çok üretken metaforlar yaratabilir. Kavramlar metaforik düşüncede nesneler arasında bağlantısı olmayan şeyleri bir araya toplayarak yeni anlamlar oluşmasına neden olmuştur. Bu amaç ve önem doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması kullanılarak aktarılmıştır.

Keywords

Abstract

Contemporary art, which also encompasses today's understanding of art, takes its artistic basis from the understanding of art that emerged in the 1960s. Art, which appeared with different appearances in the 1960s, has turned into an energy-consuming dynamic with the rapid development of technology, and today it appears before the audience in different ways. Contemporary art is experiencing a process in which orientation expansion is active, taking into account the changes in aesthetic sense. Contemporary art gathers many art forms under its own title with its critical and innovative attitude towards conceptual, experimental and traditional art. Metaphor appears as a strategy in artist works together with contemporary art. Metaphor, which is a way of explaining one thing with something else, is also in the distant connection between the similarities and differences of the two structures, the entities that produce and produce the metaphor. In this context, metaphor brings together ideas and images and offers a richer source of subject matter. Defining concepts by taking pictures or ideas from one discipline to another can create very fruitful metaphors. Concepts have led to new meanings by bringing together things that have no connection between objects in metaphorical thought. In line with this purpose and importance, it has been transferred using literature review, which is one of the qualitative research methods.

Keywords