TÜRKİYE’DE REEL PETROL FİYATLARI İLE CARİ DENGE İLİŞKİSİNİN FOURİER ALANDA TEST EDİLMESİ

Author:

Number of pages: 362-373
Year-Number: 2021-53

Abstract

Üretim için önemli bir girdi olan petrol özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin cari dengeleri üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler ise hem ithalat hem de ihracatçı konumda olan ülkeler açısından büyük öneme sahiptir. Ülkelerin toplam ithalatında yüksek paya sahip olan petrol, ekonomik büyüme sürecinde cari açığın kronik bir makroekonomik sorun haline gelmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 1986-2020 dönemine ait verilerle reel petrol fiyatlarının cari işlemler dengesi üzerindeki etkisi doğrusal ve fourier zaman serisi yöntemleri ile incelenmektedir. Birim kök testleri sonucunda, her iki değişkenin iktisadi şokların etkisi altında kaldığı tespit edilmiştir. Reel petrol fiyatları ile cari işlemler dengesi fourier alanda uzun dönemli ilişki içerisindedir. Reel petrol fiyatlarından cari işlemler dengesine doğru hem doğrusal hem de fourier alanda nedensellik bulunmakla beraber, cari işlemler dengesinden reel petrol fiyatlarına doğru yalnızca fourier alanda nedensellik bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Oil, which is an important input for production, plays a decisive role in the current account balances of developing countries such as Turkey. The developments in oil prices are of great importance for both importing and exporting countries. Oil, which has a high share in the total imports of countries, causes the current account deficit to become a chronic macroeconomic problem in the economic growth process. In this study, the effect of real oil prices on the current account balance of the Turkish economy for the period 1986-2020 is examined using linear and fourier time series methods. As a result of unit root tests, it has been determined that both variables are under the influence of economic shocks. Real oil prices and current account balance are in a long-term relationship in the Fourier domain. While there is both linear and Fourier causality from real oil prices to the current account balance, there is only causality in the Fourier domain from current account balance to real oil prices.

Keywords