TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGELERDE İNSANİ YARDIM ve İNSANİ DİPLOMASİ UYGULAMALARI: SURİYE’NİN KUZEYİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 571-583
Year-Number: 2021-53

Abstract

Suriye iç savaşı ile birlikte bir yandan göç krizi ile karşı karşıya kalan Türkiye bir yandan terör örgütlerinin saldırıları sebebiyle güvenlik riskleri ile mücadele etmiştir. Suriye’nin kuzeyinde hareket alanı bulan ve bu bölgeden Türkiye'ye saldılar düzenleyen DEAŞ, PKK/YPG/PYD gibi terör örgütlerini bölgeden temizlemek için askeri operasyonlar yapan Türkiye, operasyonları başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra bölgeyi yeniden inşa etmeye başlamıştır. Türkiye bu süreçte insani yardımları ve insani diplomasiyi etkili şekilde kullanmıştır. Bu çalışmanın amacı Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde Türkiye'nin yürüttüğü insani diplomasi uygulamalarını araştırmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre Türkiye, dünyada en çok insani yardım yapan ülkedir. Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerin yeniden inşası, Türkiye'nin başarılı insani diplomasi örneklerinden birisidir. Suriye’deki iç savaştan en çok etkilenen ülke olan Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde tüm dünyaya örnek olacak nitelikte bir insani diplomasi örneği sergilemiştir. Türkiye'nin kamu ve sivil insani diplomasi aktörlerinin uyumlu bir şekilde çalışması, insani diplomasi konusundaki başarının kilit noktalarından birisi olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Faced with the migration crisis along with the Syrian civil war, on the one hand, Turkey has struggled with security risks due to the attacks of terrorist organizations. Turkey, which carried out military operations to clear terrorist organizations such as DAESH, PKK/YPG/PYD, which found movement in northern Syria and organized attacks on Turkey from this region, started to rebuild the region after successfully completing the operations. Turkey has effectively used humanitarian aid and humanitarian diplomacy in this process. The aim of this study is to investigate the humanitarian diplomacy practices carried out by Turkey in the regions cleared of terrorism in northern Syria. Qualitative research method was used in the study. According to the results, Turkey is the country that provides the most humanitarian aid in the world. The reconstruction of the regions cleared of terrorism in northern Syria is one of Turkey's successful examples of humanitarian diplomacy. Turkey, the country most affected by the civil war in Syria, has displayed an example of humanitarian diplomacy in northern Syria that will set an example for the whole world. The harmonious work of Turkey's public and civilian humanitarian diplomacy actors has been identified as one of the key points of success in humanitarian diplomacy.

Keywords