PELİKÜLDEN DİJİTALE FOTOĞRAFIN DEĞİŞEN YÜZÜ

Author:

Number of pages: 326-345
Year-Number: 2021-53

Abstract

Bilginin kuşaktan kuşağa aktarımı mağara resimlerine kadar uzanmaktadır. Fotoğrafın ilk denemeleri sayılan bu resimler, günlük hayatın pratiklerini binlerce yıl sonra bile anlatabilme işlevini yitirmemiştir. Bugün tarihe ışık tutabilmemize olanak sağlayan ilk denemeler, bilginin kayıt altına alınması sayesinde yaşanılan döneme ışık tutmaktadır. İlkel toplumdan uygar topluma geçiş, avcılık ve toplayıcılığın biçimsel değişimiyle birlikte kullanılan araç gereçlerin de teknolojik gelişimine olanak sağlamıştır. Günümüzde Mc Luhan’ın 1960’lı yıllarda ortaya koyduğu ‘’Küresel Köy’’ kavramı internet teknolojisinin ortaya çıkmasıyla gerçek olmaktadır. İnternet mekân ve uzam kavramlarını ortadan kaldırarak dünyayı adeta küresel bir köy haline getirmektedir. Yeni iletişim ortamları, dünyanın her yerinde görüntü paylaşımını ve aktarımını mümkün hale getirebilmektedir. “Pelikülden Dijitale Fotoğrafın Değişen Yüzü” isimli bu makalede bilginin görsel olarak aktarılmasına olanak sağlayan ilk icatlardan, günümüz internet teknolojisi ve teknolojinin getirdiği dijitalleşme süreci içerisinde fotoğrafın yeni bir boyut kazanması ele alınmıştır. Bu bağlamda fotoğrafın sadece dijitalleşmesi değil, aynı zamanda görsel anlatım ve sunum biçimleri içerisinde kazandığı yeni anlamlar irdelenmektedir. Fotoğrafa anlamsal yaklaşım sunan Roland Barthes ve fotoğrafın sunuş biçimlerine yeni bir teori getiren Goffman çalışmanın literatürüne ışık tutmaktadır.

Keywords

Abstract

    The transfer of knowledge from generation to generation extends to cave paintings. These paintings, which are considered the first attempts of photography, have not lost their function of telling the practices of daily life even after thousands of years. The first attempts, which enable us to shed light on history today, shed light on the period in which information was recorded. The transition from the primitive society to the civilized society has enabled the technological development of the tools used together with the formal change of hunting and gathering. Today, the concept of "Global Village" put forward by Mc Luhan in the 1960s becomes a reality with the emergence of internet technology. By eliminating the concepts of space and location, the Internet turns the world into a global village. New communication environments make it possible to share and transfer images all over the world. In this article, titled "The Changing Face of Photography from Pellicle to Digital", one of the first inventions that allows the visual transfer of information, today's internet technology and the digitalization process brought by technology, photography has gained a new dimension. In this context, not only the digitalization of photography, but also the new meanings it gains in visual expression and presentation forms are examined. Roland Barthes, who presents a semantic approach to photography, and Goffman, who brings a new theory to the presentation of photography, sheds light on the literature of the study

Keywords