ÖRGÜT İKLİMİNİN BİREYSEL YARATICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAMU KURULUŞLARINDA BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 549-563
Year-Number: 2021-54

Abstract

Her bir örgütün kendine ait bir yönetim tarzı, çalışma ortamı, değerleri, amaç ve hedefleri, misyon ve vizyonu yani kişiliği bulunur. Nasıl ki her örgütün kendine özgü bir kişiliği varsa kendisine özgü bir iklimi de vardır.  Bu bağlamda örgüt iklimi bir örgütü diğer örgütlerden ayırt eden, çalışanların davranışlarını olumlu ve olumsuz etkileyen ve örgüte hâkim olan, zamana dayanıklı özelliklerin tamamına verilen isimdir. Bireysel yaratıcılık ise, yaratıcı fikirlere sahip bireylerin aynı amaca değişik ve farklı amaçlarla ulaşmak için çaba verebilen, diğer bireylerle beraber grup olarak koordineli bir şekilde çalışabilen, farklı kültürleri deneyimleme konusunda esnek düşünen, olağan dışı durum ve görevleri inceleme konusunda motivasyonlu, zeki, hırslı, öz benlikleri yüksek, yenilikçi, meraklı bireylerdir. Bu bağlamda bu çalışmanın ana temasını örgüt iklimi ve bireysel yaratıcılık oluşturmaktadır. Çalışmada örgüt ikliminin 11 boyutu ile bireysel yaratıcılığın 3 boyutu arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmış ve 354 kamu çalışanlarına bir saha araştırması yapılmıştır. Anket yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada örgüt ikliminin bireysel yaratıcılık üzerinde anlamlı bir ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Each organization has its own management style, working environment, values, goals and objectives, mission and vision, that is, personality. Just as each organization has its own personality, it also has its own unique climate. In this context, organizational climate is the name given to all of the time-resistant characteristics that distinguish an organization from other organizations, affect the behavior of employees positively and negatively and dominate the organization. Individual creativity, on the other hand, is the ability of individuals with creative ideas to strive to achieve the same goal with different and different goals, to work in coordination with other individuals as a group, to think flexibly about experiencing different cultures, to be motivated to examine unusual situations and tasks, intelligent, ambitious, self. They are high-self, innovative and curious individuals. In this context, the main theme of this study is organizational climate and individual creativity. In the study, it was aimed to reveal whether there is a meaningful relationship between 11 dimensions of organizational climate and 3 dimensions of individual creativity and a field study was conducted with 354 public employees. In the research using the survey method, it was concluded that organizational climate has a significant relationship on individual creativity.

Keywords