KALKINMA PLANLARINDA EĞİTİMİN AMACINA YÖNELİK GETİRİLEN TANIMLARIN KAVRAMSAL ANALİZİ

Author:

Number of pages: 564-578
Year-Number: 2021-54

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde 1963 yılından başlayarak hazırlanan kalkınma planlarında eğitimin amacına yönelik getirilen tanımların kavramsal analizini yapmaktır. Araştırmada belge incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Veriler, 1963-2021 yılları arasında hazırlanmış olan 11 kalkınma planından alınmıştır. Kalkınma planlarında eğitimin amaçları belirlenirken yalnızca eğitimin girdilerini ve çıktılarını ilgilendiren sıradan kavramların seçilmediği görülmektedir. Tanımları oluşturan kavramların seçiminde ve plan içerisinde konumlanmalarında gerek Türkiye’de gerekse dünyada yaşanan finansal gelişmelerin, sanayileşme hareketlerinin, savaş ve göç dalgalarının, turizm taleplerinin, AB’ye uyum süreci gibi benzer siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin etkili olduğu görülmektedir. Eğitimin amacı ile ilgili sık tekrarlanan  “insan gücü yetiştirilmesi” daha çok sanayileşme politikaları ve ekonomik faaliyetlerle, fırsat eşitliği sağlanması sosyal devlet anlayışıyla, bilgi çağı insanı yetiştirilmesi AT/AB’ye üyelik ve uyum süreciyle, sanata kıymet veren insan kavramı turizm hareketliliği ve milli gelirlerin artırılmasıyla, son plandaki kapsayıcı eğitim ise ülkeye göç etmeye devam eden Suriyeli mültecilerin çocuklarının eğitim sürecine dâhil edilmesi ile ilgilidir.

Keywords

Abstract

In this purpose, it is to make a comprehensive analysis of the comprehensive definitions for the purpose of the development plans, which can be implemented in 1963. Document analysis was used in the research. The data were taken from 11 development plans, the 1963-2021 budget plan. In the development plans, it is seen that they have an idea about the entrances and appearances of education, which consists of how the students of education look. Travels, tourism, which will take place in Turkey, seem to be a convergence to the EU, it is predicted socially and economically. “Raising human power”, which is frequently repeated about the purpose of education, mostly with the industrialization process and the economic state, with the social understanding of bringing them into education, raising knowledge people with the EC/EU and the harmonization process, the concept of people who value art and the importance of national incomes. transmission of continuing education trainings from education to training.

Keywords