TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET ve ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİNİN KİRLİLİK SIĞINAĞI HİPOTEZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 347-365
Year-Number: 2021-54

Abstract

Dış ticaret ve çevre arasındaki ilişki, dış ticaretin serbestleşmeye başlamasıyla bir takım çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir. Ülkelerin dış ticaret politikaları için aldıkları kararların, birçok alanda olduğu gibi çevre konusunu da etkilediği görülmektedir. Özellikle küreselleşmenin ve dış ticaretteki serbestleşmenin olumlu ve olumsuz yönleri bu etkiyi daha belirgin hale getirmektedir. Literatüre bakıldığında çevre kirliliği ve dış ticaret üzerine yapılan çalışmaların “Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi, Kirlilik Sığınağı Hipotezi ve Kirlilik Hale Hipotezi” kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alan Türkiye ekonomisinde uluslararası ticaretten kaynaklı Kirlilik Sığınağı Hipotezinin geçerli olup olmadığının sınanmasıdır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde çevre kirliliği ile dış ticaret arasındaki ilişki 1960-2016 yılları arası dönemde incelenmektedir. Kişi başına karbondioksit salınımı, kişi başına milli gelir ve dışa açıklık oranı parametre olarak kullanılmıştır. Perasan vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testinin uygulandığı çalışmada değişkenler arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde “Kirlilik Sığınağı Hipotezinin” analize konu olan dönem için Türkiye’de geçerli olduğunu göstermektedir. 

Keywords

Abstract

The relationship between the foreign trade and environment has brought about some environmental concerns with the liberalization of the foreign trade. It is clearly seen that the decisions made by the countries for the sake of trade policies have affected the issue of environment as well as other fields. The positive and negative sides of globalization and the liberalization of the foreign trade have sharpened this impact. In the related literature, the studies regarding environment pollution and foreign trade have focused on “the Environmental Kuznets Curve Hypothesis, the Pollution Haven Hypothesis and the Pollution Halo Hypothesis”. Relatedly, the aim of this study is to test whether the Pollution Haven Hypothesis is effective, as a result of foreign trade, in the economy of Turkey, which is acknowledged as one of the developing countries. In this study, the relationship between environmental pollution and the foreign trade in Turkey is investigated between 1960 and 2016. Carbon Dioxide emissions and Gross Domestic Product (GDP) per capita as well as the rate of openness are the parameters used. After applying the ARDL Bounds Test, developed by Perasan et al. (2001), the results have shown that there is a long-term cointegration relationship among the variables. The findings have also posed that the Pollution Haven Hypothesis is effective within the time period in Turkey.

Keywords