ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖĞRENEN ÖRGÜTLE İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 236-245
Year-Number: 2021-54

Abstract

Örgütler için varlığını sürdürebilme, sürekli olarak kendini yenileme ve diğer kurumlarla rekabet ederek günün şartlarına uyum sağlama oldukça önemlidir. Globalleşen dünyada sürekli değişen ve yenilenen teknolojik yenilikler beraberinde örgütler için yenilenmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bunu sağlayabilmek için örgütlerin “öğrenen örgüt” olmayı başarabilmesi gereklidir. Örgütler bunu yaparken kendilerine, birbirlerine, yöneticilerine, örgütüne güvenen bireyler ile çalışması çok önemlidir. Burada devreye “örgütsel güven” kavramı girmektedir. İşte bu araştırmada örgütsel güven algısı ile öğrenen örgüt algısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bir kamu kurumunda çalışan 384 kişiye anket uygulaması yoluyla yapılmıştır. Örgütsel güven ölçeği üç boyutta ve 43 soru ifadesi ile, öğrenen örgüt ölçeği ise ve 42 soru ifadesi olarak yedi boyutta ele alınmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel güven ile öğrenen örgüt arasında pozitif yönde bulgular tespit edilmiştir. Bu bulgular hedeflerine ulaşmak isteyen öğrenen örgütler için örgütsel güvenin önemini ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

It is very important for organizations to survive, constantly renew themselves and adapt to the conditions of the day by competing with other institutions. In the globalizing world, constantly changing and renewing technological innovations have made it necessary for organizations to renew themselves. In order to achieve this, organizations must be able to become a "learning organization". While doing this, it is very important for organizations to work with individuals who trust themselves, each other, their managers and their organization. Here, the concept of “organizational trust” comes into play. In this study, the relationship between the perception of organizational trust and the perception of learning organization was examined. The research was conducted by applying a questionnaire to 384 people working in a public institution. The organizational trust scale was handled in three dimensions with 43 question statements, while the learning organization scale was handled in seven dimensions as 42 question statements. As a result of the research, positive findings were found between organizational trust and learning organization. These findings revealed the importance of organizational trust for learning organizations that want to achieve their goals. 

Keywords