ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 579-588
Year-Number: 2021-54

Abstract

Bir örgütün amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi, varlığını istikrarlı bir şekilde sürdürebilmesi, pazar payını koruyabilmesi, rakipleriyle rekabet edebilmesi ve büyümesi için hem bireysel hem de örgütsel olarak başarılı olması zorunludur. Örgüt içerisinde başarı elde edilememesi, örgütü dışarıda sıkıntılı durumlara sokacaktır. Bu başarı için örgütlerinin onların haklarını koruyacaklarını bilmeleri, bireylerin gerek kendi aralarında gerek örgüte karşı güven duymalarına yol açacak ve onları aidiyet hisleriyle donatarak örgüte olan bağlılıklarını artıracaktır.  Bu bağlılık ister duygusal olsun, isterse devam veya normatif bağlılık olsun örgütün tüm süreçlerinde birtakım katkılar sağlayacaktır. Bu bağlılık örgüt çalışanlarının moral ve motivasyonlarının artması, kendilerini işlerine vermeleri, örgütün hedeflerini kendi hedefleri gibi görmeleri ve onlardan yüksek verim alınması gibi sonuçlara yol açacaktır. Bu doğrultuda bağlılığın artırılması için örgütsel güven önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki, son yıllarda araştırmacıların bu konuda yapmış oldukları çalışmalarından elde edilen verilerin incelenmesi neticesinde ortaya konulmuştur. Yapılan araştırma sonuçlarında örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasındaki pozitif yönlü ilişki kendisini açıkça göstermektedir. Örgütler eğer hedeflerine ulaşmak istiyorlarsa, önemli bir etken olan örgütsel güveni sağlamak ve örgütsel bağlılığın gücüne inanmak zorundadırlar.

Keywords

Abstract

It is compulsory for an organization to be successful both individually and organizationally in order for an organization to reach its goals and objectives, to maintain its existence in a stable manner, to maintain its market share, to compete with its competitors and to grow. Failure to achieve success within the organization will put the organization in troubled situations outside. Knowing that their organizations will protect their rights for this success will lead individuals to trust both among themselves and towards the organization, and will increase their commitment to the organization by equipping them with a sense of belonging. Whether this commitment is emotional, continuance or normative commitment, it will make some contributions to all processes of the organization. This commitment will lead to results such as increasing the morale and motivation of the employees of the organization, giving themselves to their work, seeing the goals of the organization as their own goals and getting high efficiency from them. In this direction, organizational trust is an important factor for increasing commitment. In this research, the relationship between organizational trust and organizational commitment was revealed as a result of examining the data obtained from the studies conducted by researchers on this subject in recent years. In the results of the research, the positive relationship between organizational trust and organizational commitment clearly shows itself. If organizations want to achieve their goals, they have to provide organizational trust, which is an important factor, and believe in the power of organizational commitment.

Keywords