ŞANLIURFA İLİNDE KURULU GES’LERİN ARAZİ KULLANIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 429-454
Year-Number: 2021-54

Abstract

Küresel nüfusun katlanarak artması ve yayılması eskiden hiç enerji ihtiyacı duymayan alanların bile enerji ihtiyacının oluşması, endüstriyel gelişim ve çeşitlenme, bunların enerji tüketimi büyük bir zorluk olarak karşımıza çıkmıştır. Bunun yanında, ilkel bir enerji üretim sistemi olarak görülen fosil yakıtlardan sağlanan enerji üretiminin doğal çevreye verdiği hasar nedeniyle terk edilmek istenmesi, enerji tedariki konusunu daha da zor bir hale getirmektedir. Bu durum insanlığı doğal çevreye daha az hasar veren yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiş ve en çevreci enerji üretim tekniği olarak güneş enerjisi panelleri ön plana çıkmıştır. Bu nedenle Dünyada ve ülkemizde son on yılda sayıları giderek artan güneş enerjisi panelleri özellikle çevreci politikalara bağlı olarak artmaya devam etmektedir. Mekâna çakılmak suretiyle inşa edilen ve elektrik alt yapısı döşenen bu santraller doğal arazi örtüsünü de değiştirmektedir. Bu santraller yeni bir yapay arazi örtüsü oluşturmak suretiyle yeni bir arazi kullanım türü ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, bu tip arazi kullanımının analizinin yapılıp hangi arazi kabiliyet sınıfına uygun olduğu ve ekonomik analizlerin yapılarak uygun alanların belirlenmesi önemli bir çalışma konusudur. Bu çalışmada,  Şanlıurfa ilinde kurulu ve aktif olan 30 güneş enerjisi panellerinin il genelinde dağılışı yapıldıktan sonra Arcgis ve Erdas analiz araçları vasıtası ile bu güneş enerjisi panellerinin etki alanları, hangi arazi sınıfında yer aldıkları açısından uygunluk analizine tabi tutularak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yapılan analizler sonucunda Şanlıurfa ilinde kurulu olan güneş enerjisi panellerinin 4’ünün  I. sınıf arazi üzerinde, 9’unun II sınıf arazilerde, 8’inin III. sınıf arazilerde, 4’ünün IV. sınıf arazilerde, 4’ünün VII. sınıf arazilerde kurulduğu V. ile VI. sınıf arazilerde ise Güneş Enerjisi Panellerinin kurulmadığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda güneş enerjisi panelleri kurulurken arazi sınıfına ve tarımsal üretim potansiyeline bakılmaksızın kurulduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Exponentially increasing and spreading the global population the formation of energy needs, industrial development and diversification, their energy consumption, even in areas that never needed energy before, has been a major challenge. Besides, the desire to abandon energy production from fossil fuels, which is seen as a primitive energy production system due to the damage caused to the natural environment, makes the issue of energy supply even more difficult. This has led humanity to renewable energy sources that cause less damage to the natural environment, and solar panels have come to the fore as the most environmentally friendly energy production technique. Therefore, solar energy panels, which have been increasing in number in the last decade in the world and in our country, continue to increase, especially due to environmental policies. These power plants, built by crashing into the space and laying electrical infrastructure, also change the natural land cover. These plants create a new type of land use by creating a new artificial land cover. For this reason, analyzing this type of land use and determining which land capability class is suitable and determining the appropriate areas by making economic analyses is an important subject of study. In this study, 30 solar energy panels installed and active in Sanliurfa province were distributed throughout the province and evaluated by analyzing the suitability of these solar energy panels in terms of what Land class they are in using Arcgis and Erdas analysis tools. As a result of the analysis, 4 of the solar energy panels installed in Sanliurfa province I. on grade land, 9 on Grade II Land, 8 on Grade III land. in class plots, 4 of them are IV. in class lands, VII of the 4. Class V. was established in the land with VI. it was determined that solar energy panels were not installed in class plots. As a result of the study, it was determined that solar panels were installed regardless of land class and agricultural production potential when they were installed.

Keywords