SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BASKIN ÖĞRENME STİLLERİNİN CİNSİYETLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 160-180
Year-Number: 2021-54

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bu öğrenme stilleri içerisinden tercih ettikleri baskın öğrenme stillerini belirlemek, cinsiyetlerinin ve öğrenim türlerinin öğrenme stillerine etkisini incelemektir. Son dönemlerde üzerinde yoğun olarak çalışılan ve öğrenme öğretme sürecinde son derece etkili olan değişkenlerden biri de öğrenme stilleridir. Öğrenme stillerini ele alan birçok öğrenme stili modeli bulunmaktadır. Temeli yaşantısal öğrenme kuramına dayalı Kolb Öğrenme Stili Modeli, yaygın olarak kullanılan modellerden biridir. Kolb öğrenme stili modelinde, ayrıştıran, değiştiren, özümseyen ve yerleştiren olmak üzere dört temel öğrenme stilinden söz edilmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Çalışma grubunu (örneklem) 2014-2015 öğretim yılında Amasya Üniversitesi, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda okuyan toplam 80 öğrenci (rastgele)oluşturulmuştur. Örneklemin %50’si kız ve %50’si erkektir. Ancak cinsiyetin, tercih edilen öğrenme stiline etkisinin olmadığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the dominant learning styles that social studies teacher candidates prefer among these learning styles, and to examine the effects of their gender and learning styles on learning styles. Learning styles are one of the variables that have been studied extensively in recent years and that have been extremely effective in the learning and teaching process. There are many learning style models that address learning styles. Kolb Learning Style Model, which is based on experiential learning theory, is one of the widely used models. In the Kolb learning style model, four basic learning styles are mentioned: converging, changing, assimilating and placing. Kolb Learning Style Inventory was used as a data collection tool in the research. The study group (sample) consisted of 80 students (randomly) studying at Amasya University, Department of Primary Education, Department of Social Studies Education in the 2014-2015 academic year. 50% of the sample is female and 50% is male. However, it was found that gender did not affect the preferred learning style.

Keywords