ALMANYA’DAN KESİN DÖNÜŞ YAPAN TÜRK VATANDAŞLARININ TURİSTİK DENEYİM SÜREÇLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 366-384
Year-Number: 2021-54

Abstract

Türk vatandaşları genellikle çalışmak ve para kazanmak amacıyla gelişmiş ülkelere yerleşmektedir. Bu vatandaşların bir kısmı gittikleri ülkede devamlı yaşarken bazıları biraz çalışıp para kazandıktan sonra Türkiye’ye geri dönmektedir. Bu araştırmanın amacı, gelişmiş bir Avrupa ülkesi olan Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapan Türk vatandaşlarına ilişkin turizm pazarının talep yapısını ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda özellikli bir pazar olan bu bireylerin seyahat alışkanlıkları, seyahat motivasyonları, turist davranışlarını kısaca seyahat deneyimlerini biçimlendiren etkenlerin neler olduğu nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılırken, veri analizi yöntemi olarak ise betimsel ve içerik analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları söz konusu araştırma katılımcılarının turistik deneyim süreçlerinin seyahat öncesi, seyahat esnası ve seyahat sonrası şeklinde olduğunu göstermiştir. Türkiye’ye kesin dönüş yapan vatandaşların turistik ürün satın alma karar süreci; vatandaşların gelir düzeyleri, bulunduğu sosyal sınıf, kültür ve arkadaş gruplarına göre farklılıklar görülmüştür. Katılımcıların karar sürecinde özellikle aile faktörünün etkili olduğu görülmektedir. Bununla birlikte destinasyon çekiciliğinin katılımcılar için önemli bir seyahat motivasyonu kaynağı olmuştur. Katılımcıların hepsi seyahat sonrası deneyimleri sonucunda, daha önce ziyaret ettikleri destinasyonu tekrar ziyaret etme ve/veya yakın çevresine tavsiyede bulunma niyetinde olduklarını ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

Turkish citizens generally settle in developed countries in order to work and earn money. While some of these citizens live permanently in the country they go to, some of them return to Turkey after working a little and earning money. The aim of this research is to reveal the demand structure of the tourism market for Turkish citizens who return to Turkey from Germany, a developed European country. In this context, it has been tried to determine the travel habits, travel motivations, tourist behaviors, briefly the factors that shape the travel experiences of these individuals, which is a special market, within the framework of qualitative research methods. While semi-structured interview form was used as data collection technique in the research, descriptive and content analyzes were used as data analysis method. The research findings showed that the touristic experience processes of the research participants were before, during and after the trip. The decision process of the citizens who return to Turkey to buy touristic products; Differences were observed according to the income levels of the citizens, their social class, culture and friend groups. It is seen that especially the family factor is effective in the decision process of the participants. However, destination attractiveness has been an important source of travel motivation for participants. All of the participants stated that as a result of their post-travel experiences, they intend to revisit the destination they visited before and/or advise their immediate surroundings

Keywords