EBE ve HEMŞİRELERİN ERKEN YAŞ EVLİLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 266-275
Year-Number: 2021-54

Abstract

Amaç: Araştırma, ebe ve hemşirelerin erken yaş evliliklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.  Gereç ve Yöntem:  Bu tanımlayıcı araştırmanın örneklemini, Ocak-Mart 2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin kadın doğum poliklinik ve servislerinde çalışan ebe ve hemşireler oluşturdu. Araştırmanın verileri, ebe ve hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri ve erken evliliğe ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan veri toplama formu kullanılarak toplandı. Elde edilen veriler, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler, yüzde değerler ve ki kare testi kullanılarak değerlendirildi.  Bulgular: Ebe ve hemşirelerin yaş ortalamaları 35,9±9,66’dır. Ebe ve hemşirelerin  %69,8'i evli,  %71,9'unun lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Ebe ve hemşirelerin tamamına yakınının (%97,8) erken evlilikleri doğru bulmadıkları saptanmıştır. Araştırmaya dahil olan ebe ve hemşirelerin  %93,5'inin erken yaş evliliklerin toplumsal bir sorun olduğu, %91,4’ünün erken evliliklerin eğitim düzeyi düşük ailelerle görüldüğü, %89,9’unun gençlerin eğitim hayatını engeller görüşüne katıldıkları saptanmıştır. Ebe ve hemşirelerin  öğrenim durumları ile erken evliliklere ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur (p>0.005). Sonuç: Araştırmamızda ebe ve hemşirelerin tamamına yakınının erken yaş evlilikleri doğru bulmadıkları ve çoğunluğunun erken yaş evliliklerin toplumsal bir sorun ve istismar davranışı olarak ifade ettikleri saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Objective:The research is for the discussion of midwive, nurse interviews about early marriages. Material and Method: The sample of this descriptive study consisted of midwives and nurses working in the obstetrics out patient clinic and services of a university hospital between January and March 2021. A data collection form was collected from the questions to determine the socio-demographic characteristics of the midwives and nurses and their views on early marriage. The data obtained were evaluated by using mean, standard deviation, minimum and maximum values, percentage values ​​and chi-square test. Results: The mean of age of midwives and nurses is 35.9 ± 9.66. It was determined that 69.8% of midwives and nurses were married and 71.9% were graduates. It was determined that almost all of the midwives and nurses (97.8%) did not find early marriages right. It was determined that 93.5% of the midwives and nurses included in the study had early marriages as a social problem, 91.4% of them had early marriages with families with low educational level, and 89.9% agreed with the view that young people's education life was impeded. It was found that there was no statistically significant relation ship between the educational status of midwives and nurses and their views on early marriages (p> 0.005). Conclusion: In our study, it was determined that almost all of the midwives and nurses did not find early marriages right and most of them expressed early marriages as a social problem and abuse behavior.

Keywords