ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EBEVEYNLERİNDEN ALGILADIKLARIÇOCUK YETİŞTİRME STİLLERİİLE CİNSİYET ROLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 665-681
Year-Number: 2021-55

Abstract

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin ebeveynlerinden algıladıkları çocuk yetiştirme stilleri ile cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 178 kadın, 139 erkek olmak üzere toplam 317 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği ve BEM Cinsiyet Rolü Envanteri kullanılarak 05.12.2020-16.02.2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen veriler; tanımlayıcı istatistikler Ki Kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin ebeveynlerinden algıladıkları çocuk yetiştirme stilleri ile cinsiyet rolleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (p<0.05). Araştırmada ebeveynlerini açıklayıcı/otoriter ve izin verici/şımartan ebeveyn olarak algılayan öğrencilerin androjen; izin verici/ihmalkar ve otoriter olarak algılayan öğrencilerin ise belirsiz cinsiyet rollerine sahip olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlik özelliklerinin cinsiyet rol kimliği üzerindeki etkileri göz önüne alındığında; açıklayıcı/ otoriter ebeveynlik stilinin daha eşitlikçi cinsiyet rollerinin benimsenmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Araştırmacılar sosyal faktörler ile kişisel deneyimler ve içinde bulunulan grubun özellikleri gibi aile dışı etkileri de göz önünde bulundurup çalışmayı genişleterek literatüre katkıda bulunabilirler.

 

Keywords

Abstract

This study was conducted as a descriptive study to determine the relationship between child rearing styles perceived by the university students from their parents and their gender roles. The sample of the study consists of 317 university students, 178 women and 139 men. The data of the study were collected between December 5, 2020 and February 16, 2021, using the personal information form prepared by the researchers, the Parenting Styles Scale and the BEM Gender Role Inventory. The data obtained were evaluated using descriptive statistics and the Chi-square test. It was found that there was a significant relationship between the perceived parenting styles of students and sex roles (p<0.05). In the study, it was determined that students who perceive their parents as authoritarian, authoritative and permissive/neglecting parents have androgynous gender roles, while students who perceive their parents as permissive/indulgent and authoritarian have ambiguous gender roles. Considering the effects of parenting characteristics on gender role identity, it is thought that the descriptive authoritarian parenting style will play an important role in adopting more egalitarian gender roles. Researchers can contribute to the literature by extending this study by considering extra-familial effects such as social factors, social experiences, and characteristics of the group.

 

Keywords