REKLAMLARDA KÜLTÜREL GÖSTERGELERİN KULLANIMI: COLA TURKA REKLAMI ÖRNEĞİYLE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 332-346
Year-Number: 2021-54

Abstract

Göstergelerle kuşatılmış günümüz toplumunda oluşturulan reklam filmlerinde üretilen ürünler hakkında markalara yönelik olumlu imaj oluşturmak için hedef kitlenin kültüründe yer alan gösterge dizgeleri kullanılmaktadır. Bu nedenle reklam filmleri oluşturulurken tek amaç enformasyon iletimi değildir. Enformasyonla birlikte reklamlarda yaşam tarzı da sunulmaktadır. Bu yaşam tarzı ise farklı mit ve yan anlamlarla aktarılmaktadır.  Reklamların içerisindeki mitleri ve yan anlamları ortaya çıkarmak için reklam filmlerinde kullanılan kültürel göstergelerin çözümlenmesi gerekmektedir. Reklamlara yerleştirilen kültürel göstergeler farklı anlamlar içerebildiği için izleyicinin de bu anlamlara hakim olması gerekmektedir. Bu çalışmada kültürün her alana sindiği gibi reklam filmlerinde de bulunduğunu böylelikle farklı ideolojiler veya yan anlamlar taşıdığını çıkarmaya çalışmak amaçlanmıştır. Böylelikle incelenen reklamda yer alan markanın ideolojisini yansıtan göstergeler belirtilecektir. Amaca ulaşmak içinse 2003 yılında yayınlanan Cola Turka reklamı ele alınarak Roland Barthes’ın göstergebilimsel analiz yöntemine göre incelenmiştir. Çözümlemeler yapılmadan önce göstergeler sözel göstergeler görüntüsel göstergeler ve kültürel ve ideolojik göstergeler olarak üç farklı kategoriye ayrılmıştır. Daha sonra Barthes’ın gösterge, gösteren ve gösterilen ayrımına göre analiz tamamlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

Indicator strings are used in the culture of the target audience to create a positive image for brands about products produced in advertisements created in today's society besieged by indicators. Therefore, information transmission is not the only purpose when creating advertising films. Lifestyle is also offered in advertisements along with information. This lifestyle is transmitted with different myths and side meanings. Cultural indicators used in commercials need to be resolved to uncover myths and side meanings within ads. Because cultural indicators placed in advertisements can contain different meanings, the viewer must also master these meanings. In this study it is intended to try to infer that culture is present in commercials as well as in every field, so that it has different ideologies or side meanings. In this way, the indicators reflecting the ideology of the brand in the advertisement will be indicated. In order to achieve the aim, the Cola Turka advertisement published in 2003 was examined according to the semiotic analysis method of Roland Barthes. Before the analyzes are made, the indicators are divided into three different categories as verbal indicators, visual indicators and cultural and ideological indicators. Then, the analysis was completed according to Barthes' distinction between sign, signifier and signified.

Keywords