SANATÇININ GÖZÜNDEN DOĞAYA BAKIŞ

Author:

Number of pages: 1-14
Year-Number: 2021-54

Abstract

Doğa, geçmişten günümüze sanatçıyı etkilemiş, sanatçının gelişmesini ve sanatının oluşmasında oldukça önemli bir etken olmuştur. Sanatçı için ilham ve esin kaynağı olan doğa, sanatçıların eserlerinde hem konu ve hem de malzeme olarak yer almıştır. Ayrıca tarihsel süreç içerisinde gelişen teknolojik, ekonomik ve sosyal-kültürel unsurlarla beraber, sanatta köklü değişimler meydana gelmiştir. Dolayısıyla, bu değişimler sanatçının doğa ile kurduğu ilişkiyi etkilemiştir ve her dönemin sanatçısı, kendisine ait bir doğa görüşüne sahip olmuş ve bir duruş sergilemiştir. Sanatçı bu süreçte hem doğayı birebir taklit ederek gerçekçi çözümlemeler yapmış hem duygularını daha yoğun işleyerek gerçeküstücü ifadeler kullanmış hem de doğayı tamamen reddedip oluşturduğu düzenlemelerle yapıtına yön vermiştir. Farklı tarihsel dönemlerde farklı doğa görünümlerinin karşımıza çıkması sanatçının doğa ile kurduğu ilişki de gizlidir. 

Bu araştırma da dönemin egemen sanat anlayışını ve sanatçının doğaya bakışındaki farklılıkları ele alınmıştır. Sanatçıların içinde bulundukları dönemin teknolojik imkânlarından yararlanmaları ve eserlerinde kullanmaları farklı açılardan değerlendirilmiştir. Rönesans’tan günümüze sanatçıların doğaya bakışları ve eserlerinde doğayı ele alış biçimlerindeki değişimlere üzerinde durulmuştur. Sanatçı ve eser örneklerine yer verilerek araştırmanın sınırları belirlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

Nature has influenced the artist throughout history and has been a very important source in the development of the artist and the formation of his art. Nature, which is a source of inspiration and inspiration for the artist, took place both as a subject and as a material in the works of artists. Along with the technological, economic and social-cultural elements that have developed in the historical process, radical changes have occurred in art. These changes have affected the artist's relationship with nature. Artists of each period had their own view of nature and reflected it in their works. In this process, the artist not only made realistic analyzes by imitating nature, but also used surrealistic expressions by processing his emotions more intensely and also gave direction to his work with the arrangements he created by completely rejecting nature. The fact that we come across works of different nature in different historical periods is also hidden in the relationship that the artist establishes with nature.

In this research, the dominant understanding of art of the period and the differences in the artist's view of nature are discussed. The artists' use of the technological possibilities of their period and their use in their works have been evaluated from different perspectives. From the Renaissance to the present, the artists' view of nature and the changes in the way they deal with nature in their works are emphasized. The boundaries of the research were determined by giving examples of artists and works.

 

Keywords